Řízení nákladů společnosti ABC na bázi nákladových středisek

Název práce: Řízení nákladů společnosti ABC na bázi nákladových středisek
Autor(ka) práce: Novotný, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Mikovcová, Hana
Oponenti práce: Wachfaitlová, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je návrh řízení nákladů velkoobchodní společnosti ABC na bázi nákladových středisek a jeho implementace. Tato práce reaguje na výrazný nedostatek ve stávajícím řízení nákladů společnosti ABC. Celkový podnikový rozpočet není precizně rozdělen na jednotlivé části podle nákladových středisek. Důsledkem absence tohoto rozdělení jsou chybějící odpovědné osoby za náklady generované společností ABC. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a metody využívané v řízení nákladů. Praktická část obsahuje popis stávajícího řízení nákladů ve společnosti ABC. Následuje analýza nákladů jednotlivých středisek největšího z obchodů společnosti ABC. Poslední část obsahuje akční plán implementace řízení nákladů společnosti ABC na bázi nákladových středisek.
Klíčová slova: rozpočtování; analýza nákladů; řízení nákladů; velkoobchod; nákladová střediska
Název práce: Cost control of company ABC on the cost centers basis
Autor(ka) práce: Novotný, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Mikovcová, Hana
Oponenti práce: Wachfaitlová, Radka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to propose cost control of wholesale company ABC on the cost centers basis. The thesis is a reaction to strong weakness in current cost control of the company. The whole company budget is not precisely divided into parts based on cost centers. The consequence of absence of this distribution are missing responsible employees for costs generated by the company. Theoretical part contains definitions of basic terms and methods used in cost control. Practical part consists of the description of current cost control of company ABC. Then follows the analysis of costs booked on cost centers of the biggest store. The last part contains the action plan of implementation of cost control on the cost centers basis.
Klíčová slova: cost control; cost analysis; budgeting; cost centers; wholesale

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 4. 2018
Datum podání práce: 11. 12. 2018
Datum obhajoby: 29. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67872/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: