Záměr výstavby sportovní haly: Cost-benefit analýza

Název práce: Záměr výstavby sportovní haly: Cost-benefit analýza
Autor(ka) práce: Bareš, Marek
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá reálným investičním záměrem na výstavbu sportovní haly pro potřeby jednoho z pražských sportovních oddílů. Cílem práce je v postupných krocích nejdříve získat představu prostřednictvím situační analýzy o současném stavu řešeného problému nedostatku sportovních kapacit pro činnost oddílu házené, dále pak učinit doporučení řešení této situace formou zamýšleného investičního záměru a následně zjistit využitím metody cost-benefit analýzy, zda je ekonomicky výhodné takový záměr realizovat a následně provozovat. Tomu odpovídá i struktura práce, jež je rozdělena na teoretickou, metodologickou, praktickou a závěrečnou část. Výstupy práce tvoří jednak zevrubný popis stávající situace, analýza možností jejího řešení a konečně zjištění potvrzující stanovené hypotézy a doporučující projekt realizovat a provozovat výhradně s využitím veřejné podpory. Hlavním přínosem práce je kromě vytvoření uceleného přehledu informací k řešenému problému také její reálná využitelnost pro možné další kroky vedoucí k realizaci záměru.
Klíčová slova: Cost-benefit analýza; Veřejný projekt; Investice; Sport
Název práce: A sports hall construction project: Cost-benefit analysis
Autor(ka) práce: Bareš, Marek
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Boukal, Petr
Oponenti práce: Krause, Josef
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with a real investment plan for the construction of a sports hall for the needs of one of the Prague sports clubs. The aim of the thesis is to first get an idea by situational analysis of the current state of the problem of lack of sports capacities for this club and to make recommendations for solving this condition in the way of the intended investment plan and then to find out using the method of the cost-benefit analysis whether it is economically advantageous to implement such a plan and subsequently to operate it. This corresponds to the structure of the work, which is divided into a theoretical, methodological, practical and final part. The outputs of the thesis are both a detailed description of the current situation, an analysis of the possibilities of its solution, and finally a finding confirming the established hypothesis and recommending the project to be implemented and operated exclusively with the use of public financial support. The main benefit of this work is, in addition to creating a comprehensive overview of the information about the problem solved, its real usability for possible further steps leading to the realization of the project.
Klíčová slova: Sport; Public Project; Cost-Benefit Analysis; Investments

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 6. 2018
Datum podání práce: 12. 12. 2018
Datum obhajoby: 29. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66544/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: