Pětifaktorový model osobnosti a příjem

Název práce: Big five personality traits and income
Autor(ka) práce: Rejthar, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Frömmel, Tomáš
Oponenti práce: Brožová, Dagmar
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis aims at inspection of the hypothesis: “Personality effects income.”An OLS regression model is used to analyze the hypothesis. The Big Five personality traitsmodel is employed as the taxonomy of personality and translated version of the IPIP 50questionnaire is utilized for assessment of personality of individuals, showing high level ofreliability. Results of the regression analysis are in favor of the hypothesis, becauseagreeableness shows negative and statistically significant effect. Secondary analysis of thedataset of the thesis show differences in personality between sexes in the cases of agreeablenessand neuroticism, both benefiting women, while analysis of the dataset fromopenpsychometrics.org shows differences in all five dimensions. Analysis of the influence ofpersonality on education is inconclusive.
Klíčová slova: The Big Five; Income; Sex differences
Název práce: Pětifaktorový model osobnosti a příjem
Autor(ka) práce: Rejthar, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Frömmel, Tomáš
Oponenti práce: Brožová, Dagmar
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je ověřit hypotézu: „Osobnost ovlivňuje příjem.“ K ověření hypotézy je vytvořen model regresní analýzy metodou OLS. Pětifaktorový model „Velká Pětka“ je užitý jako taxonomie osobnosti a k jeho vyhodnocení slouží přeložený dotazník IPIP 50 s vysokou mírou spolehlivosti. Výsledky regresní analýzy se přiklání ve prospěch hypotézy, přívětivost vykazuje negativní a statisticky signifikantní vliv na příjem. Druhotná analýza datového souboru této práce ukazuje rozdíl v osobnosti mezi pohlavími, a to v případech přívětivosti a neuroticismu, obojí ve prospěch žen, zatímco analýza dat ze serveru openpsychometrics.org ukazuje rozdíl ve všech pěti dimenzích. Analýza vlivu osobnosti na vzdělání je neprůkazná.
Klíčová slova: rozdíly mezi pohlavími; pětifaktorový model osobnosti; příjem

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 10. 2018
Datum podání práce: 13. 12. 2018
Datum obhajoby: 29. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67214/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: