Vliv náboženství na hospodářský růst

Název práce: Vliv náboženství na hospodářský růst
Autor(ka) práce: Špecián, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Frömmel, Tomáš
Oponenti práce: Máslo, Lukáš Augustin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zabývá náboženstvím a jeho vlivem na HDP na obyvatele v zemích OECD. Nejprve jsou rozebrány potenciální vlivy, skrze které se náboženství může promítnout do ekonomiky země a zda je možné náboženství považovat za součást lidského kapitálu. Teoretický model pak vychází z adaptace Solow ekonomického modelu růstu. K ověření je využita regresní analýza průřezových dat, která v rámci odhadnutého modelu nepotvrzuje statistický význam vysvětlující proměnné míry nevěřících. Na základě testu míry multikolinearity se míra nevěřících nepromítla do ostatních proměnných, jako je vzdělání, které v modelu představují lidský kapitál. Nelze tedy potvrdit náboženství jakožto součást lidského kapitálu.
Klíčová slova: OECD; Solow model; regresní analýza; hospodářský růst; ekonomie náboženství; lidský kapitál
Název práce: Influence of religion on economic growth
Autor(ka) práce: Špecián, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Frömmel, Tomáš
Oponenti práce: Máslo, Lukáš Augustin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis examines religion and its influence on GDP per capita in OECD countries. First, the potential influences through which religion can translate into the country's economy are analyzed and whether religion can be considered as part of human capital. The theoretical model is based on Solow's economic growth model. A regression analysis of cross-sectional data is used for verification, which does not confirm the statistical significance of the irreligion variable within the estimated model. Based on the multi-collinearity test, the irreligion variable is not included in other variables, such as the education variable, that represents human capital in the model. Therefore, religion cannot be confirmed as part of human capital.
Klíčová slova: regression analysis; human capital; Solow model; OECD; economic growth; economics of religion

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2018
Datum podání práce: 14. 12. 2018
Datum obhajoby: 29. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65001/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: