Řád maltézských rytířů a neziskový sektor v ČR

Název práce: Řád maltézských rytířů a neziskový sektor v ČR
Autor(ka) práce: Vaněček, Ondřej
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Krbová, Jana
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na činnost Maltézských rytířů v neziskovém sektoru prováděnou prostřednictvím Českého velkopřevorství. Práce má dva cíle. Prvním cílem je dokázat, že je Maltézský řád nedílnou součástí české občanské společnosti neboli neziskového sektoru v ČR. Druhá hledaná odpověď je, zdali se řád významně podílí na sociálních službách v ČR a jak. V teoretické části dochází k základnímu vymezení neziskového sektoru a jeho hlavních vlastností. Práce dále seznamuje čtenáře s řádem a jeho působením na českém území v minulosti. V praktické části je provedena analýza jeho činností v ČR vycházející z dat, dokumentů a informací o řádových organizacích během let 2013-2018. V rámci praktické části se porovnává vymezená teorie s výslednými informacemi, to se stává podkladem pro naplnění cílů práce. Výsledek práce slouží jako důkaz o důležitosti Řádu maltézských rytířů v českém neziskovém sektoru.
Klíčová slova: sociální služby; neziskový sektor; Řád maltézských rytířů; občanská společnost; České velkopřevorství
Název práce: Order of the Maltese Knights and a Non-Profit Sector in the Czech Republic
Autor(ka) práce: Vaněček, Ondřej
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Krbová, Jana
Oponenti práce: Musil, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is aimed at the activities of the Order of Malta in the Czech nonprofit sector through the Grand Priory of Bohemia. The bachelor thesis has two main goals. The first goal is to prove that the Order of Malta is integral part of the Czech civil society also known as the nonprofit sector. The second objective finds the answer on the question, if the Order significantly partake in social services in the Czech Republic and how. The theoretical part consists of definition the nonprofit sector and its main features. It also introduces the Order of Malta and its activities in the Czech area in past. The practical part is dealing with the analysis of the Grand Priory's activities in the Czech republic. The analysis is based on data, documents and informations provided by the Order's organizations and the Czech ministries during 2013-2018. Within the practical part is compared defined theory with the analyzed data. It serves to accomplish thesis goals. The result provides the evidence of importance of the Order of Malta in the Czech nonprofit sector.
Klíčová slova: nonprofit sector; Grand Priory of Bohemia; civil society; social services; Order of Malta

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2018
Datum podání práce: 14. 12. 2018
Datum obhajoby: 15. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64763/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: