Vliv vybraných makroekonomických ukazatelů na vývoj kriminality v zemích Evropy a ČR v letech 2008 - 2017

Název práce: Vplyv vybraných makroekonomických ukazovateľov na vývoj kriminality v krajinách Európy a ČR v rokoch 2008 – 2017
Autor(ka) práce: Graindová, Bianka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Maule, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cieľom tejto práce je prostredníctvom zvolených makroekonomických a socioekonomických ukazovateľov objasniť prítomnosť násilnej, majetkovej a drogovej kriminality vo vybraných krajinách Európy a v Českej republike. K potvrdeniu predpokladov o vplyve vysvetľujúcich premenných sú použité modely panelových dát a metóda najmenších štvorcov. V prípade štátov Európy modely indikujú štatisticky významný negatívny vplyv miery nezamestnanosti na páchanie násilnej i majetkovej kriminality. Drogová kriminalita je naopak nezamestnanosťou významne posilnená. V prípade modelov zostavených pre Českú republiku výsledky modelov ukazujú významný negatívny vplyv výšky HDP na obyvateľa, vládnych výdajov na vzdelanie a Giniho koeficientu na mieru násilnej i majetkovej kriminality. Drogová kriminalita je opäť štatisticky významne posilnená nezamestnanosťou a vládne výdaje na vzdelanie majú na drogové kriminálne činy signifikantne negatívny vplyv. Hlavným prínosom práce je komplexné objasnenie rôznych faktorov, ktoré pôsobia na jednotlivcov a ovplyvňujú ich motiváciu či príležitosti k praktizovaniu činností za hranicou zákona, drogových trestných činov nevynímajúc.
Klíčová slova: miera nezamestnanosti; kriminalita; HDP na obyvateľa; výdaje na vzdelanie; populácia; Giniho koeficient
Název práce: Vliv vybraných makroekonomických ukazatelů na vývoj kriminality v zemích Evropy a ČR v letech 2008 - 2017
Autor(ka) práce: Graindová, Bianka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Maule, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je prostřednictvím zvolených makroekonomických a socioekonomických ukazatelů objasnit přítomnost násilné, majetkové a drogové kriminality ve vybraných zemích Evropy a v České republice. K potvrzení předpokladů o vlivu vysvětlujících proměnných jsou použity modely panelových dat a metoda nejmenších čtverců. V případě států Evropy modely indikují statisticky významný negativní dopad míry nezaměstnanosti na páchání násilné i majetkové kriminality. Drogová kriminalita je naopak nezaměstnaností významně posílena. V případě modelů sestavených pro Českou republiku výsledky modelů ukazují významný negativní dopad výšky HDP na obyvatele, vládních výdajů na vzdělání a Giniho koeficientu na míru násilné i majetkové kriminality. Drogová kriminalita je opět statisticky významně posílena nezaměstnaností a vládní výdaje na vzdělání mají na drogové kriminální činy signifikantně negativní vliv. Hlavním přínosem práce je komplexní objasnění různých faktorů, které působí na jednotlivce a ovlivňují jejich motivaci či příležitosti k praktikování činností za hranicí zákona, drogových trestných činů nevyjímaje.
Klíčová slova: HDP na obyvatele; Giniho koeficient; kriminalita; populace; výdaje na vzdělání; míra nezaměstnanosti
Název práce: Impact of selected macroeconomic indicators on crime in the countries of Europe and the Czech republic during 2008 - 2017
Autor(ka) práce: Graindová, Bianka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vostrovská, Zdenka
Oponenti práce: Maule, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The main aim of this bachelor thesis is to explain the presence of violent, property and drug crime in selected European countries and the Czech republic considering various macroeconomic and socio-economic indicators. We use panel data models and ordinary least squares method to verify assumptions about used explanatory variables. In the case of the states of Europe, the models indicate a statistically significant and negative impact of the unemployment rate on both violent and property crimes. Drug crime, on the contrary, is significantly strengthened by unemployment. In the case of the models compiled for the Czech Republic, the results show a significant negative impact of GDP per capita, government spending on education and the Gini coefficient for both violent and property crime rates. The presence of drug crime is again significantly strengthened by unemployment, and government spending on education has a significant negative impact on drug offenses. The main contribution of the work is the comprehensive explanation of the various factors that affect individuals and drive their motivation or opportunities to commit various types of crime, including drug offenses.
Klíčová slova: population; criminality; unemployment rate; Gini coefficient; education expenditure; GDP per capita

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2018
Datum podání práce: 16. 12. 2018
Datum obhajoby: 5. 2. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67157/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: