Ekonomická migrace: komparace postavení ukrajinských migrantů na českém trhu práce s postavením polských migrantů na britském trhu práce v letech 1994 – 2017

Název práce: Ekonomická migrace: komparace postavení ukrajinských migrantů na českém trhu práce s postavením polských migrantů na britském trhu práce v letech 1994 – 2017
Autor(ka) práce: Nedbal, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Loužek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analyzovat ekonomickou migraci Ukrajinců společně s postavením Ukrajinců na českém trhu práce a tyto výsledky komparovat se stejným výzkumem zaměřeným na ekonomické postavení Poláků na trhu práce Velké Británie. Zaměřil jsem se na rozdílné rysy ekonomické migrace Ukrajinců v ČR a Poláků ve VB a zkoumal jsem faktory ovlivňující motivaci k migraci. K výzkumu jsem použil statistická data od roku 1994 do roku 2017 a různé literární a elektronické zdroje. Tyto poznatky jsem doplnil polostandardizovaným rozhovorem s inspektory práce. Prokázal jsem, že postavení Ukrajinců v České republice je horší než postavení Poláků ve Velké Británii, protože integrační proces Poláků byl positivně ovlivněn volným přístupem na britský trh práce. Na základě celkových závěrů, ke kterým jsem dospěl, jsem definoval doporučení pro další směřování imigrační politiky České republiky.
Klíčová slova: ekonomická migrace; imigrační politika; Ukrajinci; Poláci; integrace
Název práce: Economic Migration: Comparison of the Position of Ukrainian Migrants on the Czech Labor Market with the Position of Polish Migrants on the UK Labor Market in 1994-2017
Autor(ka) práce: Nedbal, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Loužek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of master thesis is to analyse economic migration of Ukrainians together with their position on the labour market and results compare with same research done on Poles in United Kingdom. After this analysis Comparison is focusing on different features of migration and examine factors that are affecting motivation to migrate. For research I used statistical data from 1994 to 2017 and different literal and online sources. These findings are supported by semi-standardized interview with work inspectors. Position of Ukrainians in Czech Republic is worse than position of Poles in United Kingdom, because integration process of Poles was positively affected by free entrance on British labour market. Based on results of my research I define recommendation for immigration policy of Czech Republic.
Klíčová slova: economic migration; immigration policy; Ukrainians; Poles; integration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2017
Datum podání práce: 16. 12. 2018
Datum obhajoby: 30. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64084/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: