Psychologické vlastnictví, identifikace s organizací a jejich vztah k hodnotám a stylu vedení

Název práce: Psychologické vlastnictví, identifikace s organizací a jejich vztah k hodnotám a stylu vedení
Autor(ka) práce: Milaberská, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hiršová, Miloslava
Oponenti práce: Komárková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V posledních desetiletích se pozornost autorů velmi často upínala k teorii identifikace s organizací a k teorii psychologického vlastnictví, jakožto prostředků, pomocí kterých lze efektivněji dosáhnout pozitivních výstupů organizace. Tato diplomová práce je proto věnována především nalezení vzájemné podobnosti či odlišnosti těchto teorií, neboť některé dosavadní poznatky poukazují na možnost jejich vzájemného propojení. Za tímto účelem jsem provedla výzkumné šetření zahrnující 101 respondentů, u kterých jsem zjišťovala jejich míru identifikace s organizací a psychologického vlastnictví, ale také jejich pracovní hodnoty a vnímání autentičnosti stylu vedení jejich vedoucího pracovníka, přičemž tyto proměnné mi posloužily jako prostředek k porovnání zkoumaných teorií. Na základě výsledků tohoto šetření jsem došla k závěru, že teorie identifikace s organizací a teorie psychologického vlastnictví se ve vztahu k pracovním hodnotám a autentickému stylu vedení neliší. Nejvýznamnější propojení těchto teorií se pak projevuje skrze jejich vztah k pracovním hodnotám spojeným s prestiží.
Klíčová slova: psychologické vlastnictví; identifikace s organizací; pracovní hodnoty; autentický styl vedení
Název práce: Psychological ownership, identification with the organization and their relation to values and style of leadership
Autor(ka) práce: Milaberská, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hiršová, Miloslava
Oponenti práce: Komárková, Lenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Organizational identification and psychological ownership theories have been focus of interest of many authors in past decades, mainly due to positive impact of their content on organizational outcomes. Some researchers previously suggested that there is a potential interconnection of these two theories. Therefore, this diploma thesis is primarily devoted to revelation of their similarities or differences. For this purpose, 101 respondents filled in a questionnaire concerning their level of organizational identification and psychological ownership and also regarding their work values and perceived authentic leadership of their supervisor. The latter two variables served as means for comparison of affected theories. The research revealed no differences between the theory of organizational identification and the theory of psychological ownership in relation with work values and authentic leadership. The most significant interconnection of these two theories has been seen through their relationship to prestige work values.
Klíčová slova: organizational identification; psychological ownership; work values; authentic leadership

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 2. 2018
Datum podání práce: 18. 12. 2018
Datum obhajoby: 22. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65041/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: