Komparace rodinné politiky v ČR a Švédsku v letech 2000 - 2017: vliv rodinné politiky na participaci rodičů na rodičovské dovolené a na možnosti návratu do zaměstnání

Název práce: Komparace rodinné politiky v ČR a Švédsku v letech 2000 - 2017: vliv rodinné politiky na participaci rodičů na rodičovské dovolené a na možnosti návratu do zaměstnání
Autor(ka) práce: Jestříbek, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Kubelková, Karina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je analýza současného stavu rodinné politiky se zaměřením na zapojení obou rodičů do péče o dítě a jejich návrat do zaměstnání. Práce se zabývá faktory, které mají vliv na rozhodování rodičů v této problematice, a jejich vývojem v České republice a Švédsku. Poskytuje porovnání mezi těmito dvěma zeměmi a nabízí pohled na rozličné přístupy k problematice. V teoretické části se představuje koncepce složení rodiny a jednotlivé směry familizace, které vysvětlují přístup státu k rodinné politice. Ekonomické teorie zde uvádějí proces rozhodování v rodině a dělbu rolí partnerů. Jsou zde také popsány motivace účastníků trhu práce. Praktická část cílí na zachycení vývoje v České republice a Švédsku a jejich následnou komparaci. Věnuje se faktorům, které měly vliv na vývoj rodičovského příspěvku a využití částečných úvazků. Díky tomu je schopná poskytnout zdůvodnění současného stavu využití a rozložení rodičovské dovolené a částečných úvazků ve společnosti. Na základě sledovaných hodnot pak představuje řešení, která jsou možná pro zvýšení participace obou rodičů na rodičovské dovolené a návratu do zaměstnání.
Klíčová slova: částečné úvazky; rodinná politika; rodičovský příspěvek; rodičovská dovolené; trh práce; rodina
Název práce: Komparace rodinné politiky v ČR a Švédsku v letech 2000 - 2017: vliv rodinné politiky na participaci rodičů na rodičovské dovolené a na možnosti návratu do zaměstnání
Autor(ka) práce: Jestříbek, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bartůsková, Lucia
Oponenti práce: Kubelková, Karina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis focuses on the analysis of the current state of family policy, directly the involvement of both parents taking care of a child and their return to work. The thesis targets the factors that effect the decision making of the parents in this issue and their development in the Czech republic and Sweden. It offers a comparison between those two countries and shows the two different views on this issue. The theoretical part of this thesis shows family conceptions and different forms of familism which help in understanding government approach towards family policy. Later, economic theories describe decision-making process of a family and a division of roles among family members. There is also approached labor market theory as means to show motivations of market participants. The analytical part of the thesis deals with development and comparison of the Czech Republic and Sweden. It focuses on factors which influence development of parental benefit and part-time jobs. Thanks to that it is able to give description of the current state of distribution of parental leave between parents and usage of part-time jobs. Based upon observation it offers solutions how to improve current state and increase participation of both parents during parental leave and improve their ability to return to work.
Klíčová slova: family policy; family; parental benefit; parental leave; part-time jobs; labor market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 4. 2018
Datum podání práce: 10. 5. 2019
Datum obhajoby: 24. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64503/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: