Krizové řízení: Leadership dynamického prostředí

Název práce: Krizové řízení: Leadership dynamického prostředí
Autor(ka) práce: Krb, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jaegerová, Václava
Oponenti práce: Hejda, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zjištění a ověření principů dynamického prostředí, které byly definovány na základě praktických zkušeností leaderů speciálních jednotek. Pro dosažení stanovených cílů bakalářské práce bylo využito metody rešerše monografií dvou vojenských leaderů a pomocí analýzy byly vybrány principy leadershipu dynamického prostředí, vycházející z reálných bojových zkušeností. Přínos zvolené metody je skutečná a ověřená reálnost analyzovaných principů leadershipu a rozhodování dynamického prostředí. Druhou metodou, která byla využita, je případová studie. Ta se zabývá dvěma vybranými speciálními vojenskými operacemi s cílem demonstrovat, jak (ne)byly principy leadershipu dynamického prostředí, které jsou v práci analyzované, (ne)využity a upozornit na situace, které vznikly, když právě tyto analyzované principy nebyly uplatněny. Přínosem této bakalářské práce je předložení nestandardních metod leadershipu a rozhodování dynamického prostředí založené na skutečných událostech, které byly prověřeny praxí.
Klíčová slova: krizové situace; krizové řízení; leadership; vojenský leadership; speciální operace; speciální jednotky
Název práce: Crisis Management: Dynamic Environment Leadership
Autor(ka) práce: Krb, Filip
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Jaegerová, Václava
Oponenti práce: Hejda, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this thesis is to find and prove principles of dynamic enviroment, which have been defined based on empirical expreiences of leaders commanding special forces. To achieve this goal, the thesis used method of literature search aiming on two military leaders and used analysis to find principles of dynamic envritoment based on real combat experience. The benefit of the used method is the usage of applicable real and proven principles of leadership and dicision making process in dynamic enviroment. The second used method was a case study. The case study aimed at two special operations with the goal to demostrate, how were (weren´t) the principles of leadership of dynamic enviroment used and to highlight the situations that originated from not using the defined principles. The benefit of this thesis is to bring forward unusual methods of leadership and dicision making in dynamic enviroment based on factual events that happend in real world.
Klíčová slova: crisis situation; crisis management; leadership; military leadership; special operations; special forces

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2018
Datum podání práce: 20. 12. 2018
Datum obhajoby: 16. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67149/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: