Analýza metodiky posuzování datových úniků ENISA v kontextu přípravy podniku na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Název práce: Analýza metodiky posuzování datových úniků ENISA v kontextu přípravy podniku na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Autor(ka) práce: Pošmurná, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje nové legislativě týkající se ochrany osobních údajů, která je účinná od května 2018. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů upravuje a především sjednocuje pravidla pro zacházení s osobními údaji na území Evropské unie a pro všechny její občany, zároveň reaguje na technologický pokrok, ke kterému v odvětví zpracovávání osobních údajů došlo.Teoretická část práce je zaměřena na vývoj ochrany osobních údajů. Ten je přiblížen pomocí vybraných mezinárodních smluv a právních norem. Velký prostor je věnován seznámení čtenáře přímo s Obecným nařízením a jeho vybranými instituty, které jsou oproti předchozí legislativě upraveny či jsou uvedeny nově. Praktická část se věnuje analýze nejdůležitějších částí Metodiky posouzení závažnosti porušení zabezpečení osobních údajů. V samém závěru jsou pak uvedeny praktické příklady využití Metodiky v rámci vedení záznamů o činnostech zpracování.
Klíčová slova: metodika ENISA; datové úniky; Obecné nařízení o ochraně osobních údajů; záznamy o zpracování osobních údajů
Název práce: Analysis of ENISA's data breaches assessment methodology in the context of enterprise preparation for the General Data Protection Regulation
Autor(ka) práce: Pošmurná, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Přibil, Jiří
Oponenti práce: Bína, Vladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Main topic of this Master's thesis is new legislation regarding data protection, which is in force since May 2018. General Data Protection Regulation changes and unitizes rules for handling personal data in European Union and data of EU citizens worldwide. At the same time it reacts to a technological progress in this field.The evolution in the field of personal data protection is depicted through selected international agreements and laws. Significant part of a theory section is spent by describing General Data Protection Regulation and its specific parts, which are changed or completely new compared to a previous legislation. Practical section is devoted to introducing the most important parts of the Recommendations for a methodology of the assessment of severity of personal data breaches. In the end there are practical examples of using the methodology in a preparation of records of processing activities.
Klíčová slova: General Data Protection Regulation; data breaches; ENISA methodology; records of processing activities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2017
Datum podání práce: 20. 12. 2018
Datum obhajoby: 15. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63140/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: