Leasing v IFRS a US GAAP a vliv na vybrané ukazatele finanční analýzy v transportním odvětví

Název práce: Leasing v IFRS a US GAAP a vliv na vybrané ukazatele finanční analýzy v transportním odvětví
Autor(ka) práce: Merxbauer, Matěj
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Peprníčková, Mariana
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se orientuje na problematiku vykazování leasingových kontraktů v IFRS a US GAAP. Teoretická část je zaměřena na budoucí úpravy (IFRS 16 a ASC 842). Porovnává je se stávajícími úpravami leasingových kontraktů (IAS 17 a ASC 840). Kontext práce je rozšířen o konvergenční proces v oblasti leasingových kontraktů. Práce v rámci obou účetních systémů identifikuje předpokládané dopady související s implementací nové úpravy. Teoretické znalosti jsou aplikovány na datech významných mezinárodních subjektů operujících v transportním odvětví. Vybranými subjekty poskytující předmětné služby jsou DEUTSCHE POST DHL GROUP, A.P. MØLLER – MÆRSK A/S, FedEx Corporation, UNION PACIFIC CORPORATION. Skutečná data konsolidovaných účetních závěrek sestavených dle současné úpravy jsou porovnána s daty po zohlednění budoucí úpravy. Změny hodnot jsou prezentovány na vybraných poměrových ukazatelích finanční analýzy, rozšířené o zobrazení dopadů do hodnot Kralicekova quicktestu. Výsledky subjektů vykazujících dle IFRS vykazovaly po implementaci IFRS 16 průměrné zvýšení aktiv o 16,3 %, zvýšení ukazatele EBIT o 33,3 %. Obě tyto změny se promítly do pozitivnějšího výsledku Kralicekova quicktestu. Výsledky subjektů vykazujících dle US GAAP vykazovaly po implementaci ASC 842 průměrné zvýšení aktiv o 7,2 % a nárůst závazků o 21,5 %. Tyto změny měly přenesený dopad do zhoršeného výsledku Kralicekova quicktestu.
Klíčová slova: IFRS 16; ASC 840; IAS 17; FedEx Corporation; UNION PACIFIC CORPORATION; ASC 842; A.P. MØLLER – MÆRSK A/S; DEUTSCHE POST DHL GROUP
Název práce: Leasing in IFRS and US GAAP and impact on selected indicators of financial analysis in the transport sector
Autor(ka) práce: Merxbauer, Matěj
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Peprníčková, Mariana
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis focuses on the issue of leasing contracts in IFRS and US GAAP. The theoretical part focuses on future regulations (IFRS 16 and ASC 842). It compares with existing lease regulations (IAS 17 and ASC 840). The context of the thesis is extended by the convergence process in the field of leasing contracts. The thesis within both accounting systems identifies the anticipated impacts associated with the implementation of the new standard IFRS 16 and codification ASC 842. Theoretical knowledge is applied to data of the major international entities in the transport sector. The selected entities providing the subjected services are DEUTSCHE POST DHL GROUP, A.P. MØLLER - MÆRSK A / S, FedEx Corporation, UNION PACIFIC CORPORATION. Original consolidated consolidation data compiled under current regulations are compared to the data after future regulations have been considered. Changes in values are presented on the selected ratios of financial analysis, expanded to reflect impacts on the values of Kralicek's quick test. IFRS reporting entities noted an average asset increase of 16.3% after IFRS 16, a 33.3% increase in EBIT. Both of these changes were reflected in a more positive result of Kralicek's quick test. The results of US GAAP reporting entities noted an average increase in assets by 7.2% and an increase in liabilities of 21.5% after the implementation of ASC 842. These changes had an impact on the results of Kralicek's quick test.
Klíčová slova: DEUTSCHE POST DHL GROUP; IAS 17; IFRS 16; ASC 840; ASC 842; A.P. MØLLER – MÆRSK A/S; UNION PACIFIC CORPORATION; FedEx Corporation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2018
Datum podání práce: 24. 12. 2018
Datum obhajoby: 22. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65415/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: