Zdravotní pojištění ve vybrané zemi

Název práce: Zdravotné poistenie vo vybranej zemi
Autor(ka) práce: Stašová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Gajdošová, Eva
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca približuje činnosť zdravotných poisťovní na Slovensku pri zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti plynúcej z povinného verejného zdravotného poistenia. Zameriava sa pritom taktiež na financovanie zdravotnej starostlivosti a spravodlivého alokovania zdrojov medzi obyvateľov. V tejto súvislosti uvádzame jednak spôsob získavania prostriedkov do systému zdravotníctva Slovenskej republiky, tak i prerozdeľovania získaných prostriedkov z poistného na verejné zdravotné poistenie takým spôsobom, aby bola zdravotná starostlivosť v potrebnej miera dostupná pre všetkých obyvateľov. Cieľom práce je poukázať na problematiku redistribúcie poistného na Slovensku a v Českej republike vypočítaním Giniho koeficientu, grafickým zobrazením Lorenzových kriviek a vyčíslením hodnôt efektívnych sadzieb poistného.
Klíčová slova: zdravotné poisťovne; efektivita; zdravotné poistenie; redistribúcia; náklady na zdravotnú starostlivosť; regresia; Lorenzova krivka; Gini koeficient; efektívna sadzba poistného
Název práce: Zdravotní pojištění ve vybrané zemi
Autor(ka) práce: Stašová, Zuzana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Gajdošová, Eva
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práce přibližuje činnost zdravotních pojišťoven na Slovensku při zabezpečování zdravotní péče plynoucí z povinného veřejného zdravotního pojištění. Zaměřuje se přitom také na financování zdravotní péče a spravedlivého alokování zdrojů mezi obyvatele. V této souvislosti uvádíme jednak způsob získávaní prostředků do systému zdravotnictví Slovenské republiky, tak i přerozdělování získaných prostředků z pojistného na veřejné zdravotní pojištění takovým způsobem, aby byla zdravotní péče v potřebné míře dostupná pro všechny obyvatele. Cílem práce je poukázat na problematiku redistribuce pojistného na veřejné zdravotní pojištění na Slovensku a porovnat redistribuci pojistného na Slovensku a v České republice vypočtením hodnot Giniho koeficientu, grafickým zobrazením Lorenzových křivek a vyčíslením hodnot efektivních sazeb pojistného.
Klíčová slova: zdravotní pojištění; zdravotní pojišťovny; regrese; Gini koeficient; efektivní sazba pojistného; náklady na zdravotní péči; efektivita; redistribuce; Lorenzova křivka
Název práce: Health insurance in the chosen country
Autor(ka) práce: Stašová, Zuzana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Maaytová, Alena
Oponenti práce: Gajdošová, Eva
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
This thesis offers an insight into activities of health insurance companies in Slovakia regarding care taking resolving from mandatory public health insurance. It furthers describes the financing of healthcare and fair wealth allocation among population. Within this context we are presenting means of acquisition of resources into healthcare system of Slovak republic as well as redistribution of gained resources from insurance for public health insurance in a way to ensure that healthcare is available for all citizens. Goal of the thesis is to point out issues of redistribution of insurance for public health insurance in Slovakia and compare redistribution of the insurance in Slovakia and Czech Republic by calculating values of Gini coefficient, using graphic representation of Lorenz curves and calculating values of the effective rates of health insurance.
Klíčová slova: health insurance; health insurance companies; redistribution; Lorenz curve; Gini coefficient; effective rate of insurance; regression; healthcare costs; efficiency

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 12. 2016
Datum podání práce: 30. 12. 2018
Datum obhajoby: 24. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60003/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: