New way of working ve společnosti E.ON Česká republika

Název práce: New way of working ve společnosti E.ON Česká republika
Autor(ka) práce: Stuchlík, Lukáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vašíčková, Veronika
Oponenti práce: Hajdíková, Taťána
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou inovací a neustálého vývoje techno-logií, což nutí firmy nejen inovovat své výrobky a služby, ale i zcela měnit své vnitřní procesy a řízení projektů. Pro rychlé a efektivní reakce na požadavky dnešních zá-kazníků je potřeba začít pracovat jiným způsobem. Ve společnosti E.ON se rozhodli tento přechod neboli transformaci nazvat „New way of working“, což v překladu znamená nový způsob práce. Tato transformace má za úkol naučit organizaci a lidi v ní pracovat pomocí agilních přístupů, které pomohou zlepšit, a hlavně zrychlit do-dávání kvalitních produktů pro zákazníky. Nutným faktorem při této změně není pouze změna procesů a řízení, ale především změna myšlení. V praktické části je pomocí výzkumu zkoumáno, jak zaměstnanci podniku E.ON Česká republika vnímají tuto transformaci. Dále bude porovnáno, v jaké fázi transformace se nachází společ-nosti E.ON i v jiných zemích.
Klíčová slova: Transformace; Inovace; New way of working ; Agile; Změna
Název práce: New way of working in E.ON Česká republika company
Autor(ka) práce: Stuchlík, Lukáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vašíčková, Veronika
Oponenti práce: Hajdíková, Taťána
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with innovation issues and the continuous development of technologies, which forces companies not only to innovate their products and services but also to completely change their internal processes and project management. In order to respond quickly and efficiently to the demands of today's customer's needs, work to be done differently. At E.ON, they decided to call this transformation a "New Way of Work". This transformation is designed to teach the organization and people to work with agile approaches to help improve and accelerate the delivery of quality products to customers. The necessary factor in this change is not just a change in processes and management, but above all is a change of mind. In the practical part, the research explores how employees of E.ON Czech Republic perceive this transformation. It will also compare the transformation phase at E.ON and other countries.
Klíčová slova: New way of working ; Innovation; Agile; Change; Transformation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2017
Datum podání práce: 31. 12. 2018
Datum obhajoby: 15. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65939/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: