Christian ethic supports tax compliance

Název práce: Christian ethics support tax compliance
Autor(ka) práce: Biedermann, Patrik
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kozák, Jan
Oponenti práce: Klement, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of my bachelor thesis is to find out whether the Christian ethics support tax compliance. Due to the non-standard statistical universe, the non-parametric Mann-Whitney U test is used to test the data obtained from the economic experiment. The results show that the effect found within the Priming instrument is statistically significant. In other words, it shows that religious priming promotes Christian religious representations. For all other research questions, no effect is observed. However, the main hypothesis cannot be supported due to the lack of observations. Important conclusion is that the Priming instrument could be beneficial for the Czech environment and for the economic policy. Its application could support and improve the cooperation between the citizens and the state.
Klíčová slova: Tithes; Christianity; Ethics; Dictator Game; Lottery Game; Priming; Tax Compliance Game; Taxes
Název práce: Christian ethic supports tax compliance
Autor(ka) práce: Biedermann, Patrik
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kozák, Jan
Oponenti práce: Klement, Josef
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem mé bakalářské práce je snaha zjistit, zda křesťanská morálka má vliv na spolupráci při placení daní. K testování dat získaných prostřednictvím ekonomického experimentu je použit neparametrický Mann-Whitney U Test, a to z důvodu nestandartního statistického souboru. Výsledky testu ukazují, že efekt nalezený u Priming instrumentu je statisticky významný, tedy tato metoda aktivuje významnost náboženství u testovaných věřících. U všech ostatních zkoumaných otázek efekt pozorovat nelze. Též nelze kvůli nedostatečnému počtu pozorování potvrdit hlavní hypotézu. Důležitým závěrem je však skutečnost, že Priming by mohl být přínosný v českém prostředí pro hospodářskou politiku a jeho následná aplikace by mohla zlepšit a zefektivnit spolupráci obyvatel a státu.
Klíčová slova: daně; desátky; hra diktátor; křesťanství; hra loterie; priming; hra dodržování daňové povinnosti; morálka

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 10. 2018
Datum podání práce: 4. 1. 2019
Datum obhajoby: 31. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67326/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: