Finanční a strategická analýza společnosti Lidl Česká republika, v.o.s

Název práce: Finančná a strategická analýza spoločnosti Lidl Česká republika, v.o.s
Autor(ka) práce: Fiorovantiová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá finančnou a strategickou analýzou známej spoločnosti Lidl Česká republika, v.o.s.. Cieľom práce je zhodnotiť finančnú situáciu vybraného podniku a porovnať ho s hlavnou konkurenciou, čo následne umožní navrhnúť určité opatrenia, ktorými by sa vedenie mohlo riadiť. Ďalším cieľom je taktiež zhodnotenie silných a slabých stránok, či potenciálnych rizík vo forme strategickej analýzy. Diplomová práca je štruktúrovaná do dvoch hlavných častí – teoretickej a praktickej. Teoretická časť vymedzuje základné pojmy a metódy v oblasti finančnej a strategickej analýzy, ktoré sú neskôr aplikované v praktickej časti na sledovaný podnik a jeho konkurenciu. Na základe celej práce je formulovaný záver, kde sú zhrnuté hlavné výsledky oboch analýz.
Klíčová slova: PEST analýza; SWOT diagram; finančná analýza; strategická analýza; účtovné výkazy; horizontálna analýza; vertikálna analýza; pomerové ukazovatele; Porterov model piatich síl
Název práce: Financial and strategic analysis of Lidl Česká republika, v.o.s
Autor(ka) práce: Fiorovantiová, Lenka
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The topic of this master thesis is financial and strategic analysis of Lidl Česká republika, v.o.s.. The target is therefore to evaluate the financial situation of selected company and compare it to its main competitors, which eventually will help to advise management on what they should focus more. A further goal is to assess the strengths, weaknesses and potential risks of the core business in form of strategic analysis of the market. This thesis is structured in two main parts – the theoretical and practical. In the theoretical part the reader can find a definition of basic ratios and methods regarding financial and strategic analysis, which are afterwards applied in practical part on the selected company and its competitors. The conclusion is written based on the whole thesis and formulates main outputs of both analyses.
Klíčová slova: financial analysis; strategic analysis; financial statements; horizontal analysis; vertical analysis; financial ratios; Porter ́s five forces model; PEST analysis; SWOT diagram
Název práce: Finanční a strategická analýza společnosti Lidl Česká republika, v.o.s
Autor(ka) práce: Fiorovantiová, Lenka
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Oponenti práce: Marek, Petr
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá finanční a strategickou analýzou společnosti Lidl Česká republika, v.o.s.. Cílem práce je zhodnotit finanční situaci vybraného podniku a porovnat ho s hlavní konkurencí, co následně umožní navrhnout určitá opatření, kterými by se vedení mohlo případně řídit. Dalším cílem je taktéž zhodnocení silných a slabých stránek i potenciálních rizik ve formě strategické analýzy. Diplomová práce je strukturovaná do dvou hlavních částí – teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje základní pojmy a metody v oblasti finanční a strategické analýzy, které jsou posléze aplikované v praktické části na sledovaný podnik a jeho konkurenci. Na základě celé práce je formulovaný závěr, kde jsou shrnuté hlavní výsledky obou analýz.
Klíčová slova: účetní výkazy; finanční analýza; strategická analýza; horizontální analýza; poměrové ukazatele; vertikální analýza; Porterův model pěti sil; PEST analýza; SWOT diagram

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra financí a oceňování podniku

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 7. 2018
Datum podání práce: 8. 1. 2019
Datum obhajoby: 31. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66503/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: