Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výkaz o peňěžních tocích - relevantnost jeho sestavení a pohled z perspektivy tuzemských i mezinárodních účetních standardů

Autor práce: Pastvová, Barbora
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bokšová, Jiřina
Osoba oponující práci: Randáková, Monika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Výkaz o peňěžních tocích - relevantnost jeho sestavení a pohled z perspektivy tuzemských i mezinárodních účetních standardů
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na detailní vymezení základních pojmů souvisejících s výkazem o peněžních tocích, metodami jeho sestavení a klasifikací peněžních toků. Obsahově práce vychází zejména z norem IAS 7, amerického ASC 230 a českých účetních předpisů, zejména CUS 023 a Vyhlášky č. 500/2002 Sb. Práce zkoumá, zda a případně jaké rozdíly lze pozorovat v přístupu jednotlivých účetních norem k problematice sestavení výkazu o peněžních tocích a v praktické části se zaměřuje na strukturu a odlišnosti třech v praxi sestavených výkazů a také položky, které nejsou typické v českém prostředí.
Klíčová slova: investiční činnost; financování; české účetní normy; přímá metoda; peněžní prostředky; provozní činnost; IFRS; přehled o peněžních tocích; cash flow; nepřímá metoda; US GAAP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Výkaz o peňěžních tocích - relevantnost jeho sestavení a pohled z perspektivy tuzemských i mezinárodních účetních standardů
Překlad názvu: Statement of cash flows – its relevance and view from the perspective of national and international accounting standards
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The diploma thesis is focused on the detailed definition of basic concepts related to the statement of cash flows, methods of its compilation and classification of cash flows. Content is based mainly on the standards of IAS 7, US ASC 230 and Czech accounting regulations, especially CUS 023 and Decree 500/2002. The thesis examines whether and, if any, what differences can be observed in the approach of the individual accounting standards to the issue of the cash flow statement. The practical part focuses on the structure and the differences among three in practice prepared statements as well as items that are not typical in the Czech environment.
Klíčová slova: investment activities; financing; IFRS; US GAAP; Czech accounting standards; indirect method; operating activities; cash flow statement; cash flow, cash; direct method

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 29. 8. 2018
Datum podání práce: 13. 1. 2019
Datum obhajoby: 05.02.2019
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce66936_xpasb02.pdf [1,08 MB]
Oponentura60072_randakm.pdf [308,11 kB]
Hodnocení vedoucího66936_boksova.pdf [225,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/66936/podrobnosti