Alternativní doručování zásilek na poslední míli

Název práce: Alternativní doručování zásilek na poslední míli
Autor(ka) práce: Urbaníková, Nikola
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Loidl, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analyzovat možnosti alternativního doručování na poslední míli na území České republiky. Oblast e-commerce, a tudíž kurýrní a balíkové služby v oblasti B2C zažívají vysoký nárůst, což vyvíjí tlaky na optimalizaci doručení na poslední míli, která je stavěna do pozice konkurenční výhody. Doručení na poslední míli je výzvou pro všechny logistické společnosti, z důvodu, jak vývoje nových technologií v podobě dronů a autonomně řízených vozidel, tak problémům, kterému společnost čelí, jako je např. problematické využití lidské pracovní síly. V rámci studie je provedena analýza dosavadních řešení v jiných zemích a nastávajících trendů, a dále analýza problematiky z environmentálního a legislativního hlediska. Diplomová práce se také věnuje aplikaci balíkomatů, na což je zaměřeno i dotazníkové šetření. Na jeho základě je zkoumán postoj spotřebitelů, kteří frekventovaně tyto služby KEB poskytovatelů využívají. Výsledky šetření naznačují, že spotřebitelé možnost vyzvednutí zásilky v balíkomatu preferují před jinými typy alternativního doručení.
Klíčová slova: KEB; balíkomaty; X2C
Název práce: Alternative solutions of last mile delivery
Autor(ka) práce: Urbaníková, Nikola
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Novák, Radek
Oponenti práce: Loidl, Milan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the thesis is to analyze the possibilities of alternative last mile delivery in the Czech Republic. E-commerce, and therefore courier and parcel services in the B2C area are on the rise, which is pushing companies for optimization of last mile deliveries, or using this part as a key competitive advantage. Last mile delivery is a challenge for all logistics companies, due to both development of new technologies in the form of drones, autonomously controlled vehicles and also due to problems, which society faces, such as problematic use of the human workforce. The study analyzes existing solutions and emerging trends in other countries and also the issue from an environmental and legislative point of view. The diploma thesis also discusses application of packages, which is also analyzed in questionnaire survey. Based on this, the attitudes of consumers who use these KEB providers' services are explored. The results of the survey show that consumers prefer the option of using parcel lockers than other types of alternative delivery.
Klíčová slova: CAP; Last mile delivery; Parcel Lockers

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 1. 2018
Datum podání práce: 23. 1. 2019
Datum obhajoby: 29. 1. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64600/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: