Tvorba individuálního investičního portfolia a srovnání s nástroji kolektivního investování

Název práce: Tvorba individuálního investičního portfolia a srovnání s nástroji kolektivního investování
Autor(ka) práce: Borkovec, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Votava, Libor
Oponenti práce: Syrovátka, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je srovnání investic do vlastních akciových portfolií menšího rozsahu s investicemi do fondů kolektivního investování z pohledu investora disponu-jícího menším objemem volných finančních prostředků. V rámci výzkumné části práce byly srovnány úrovně výnosnosti a rizika analyzovaných podílových fondů dostup-ných českému investorovi s výstupy simulace tvorby vlastních akciových portfolií tvo-řených z maximálně 10 náhodně vybíraných titulů. V detailním srovnání byla vyhod-nocena výkonnost individuálních portfolií tvořených z akcií obchodovaných na ame-rických i evropských burzách. Závěry práce prokázaly výrazně nižší výkonnost podí-lových fondů ve srovnání s vlastními akciovými portfolii. Individuálními portfolii lze podle zjištění této práce dosáhnout dostatečné míry diverzifikace, naopak vysoká míra diverzifikace podílových fondů není efektivní.
Klíčová slova: fond; diverzifikace; investice; akcie; portfolio
Název práce: Creation of an individual investment portfolio and comparison with collective investment instruments
Autor(ka) práce: Borkovec, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Votava, Libor
Oponenti práce: Syrovátka, Oldřich
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this thesis is to compare investment opportunities of creating individual stock portfolio and of buying mutual fund shares from viewpoint of a small Czech investor with smaller amount of disposable funds. In research part of the thesis return and risk levels of both mutual funds available in Czech currency and portfolios combining 10 or less randomly selected stocks were compared. Performance of individual stock portfolios was measured and compared in detail using both American and European market stocks. The analysis proved significantly lower performance of mutual funds in comparison to individual stock portfolios. According to the analysis results, sufficient level of diversification can be reached using individual stock portfolios. Additionally, mutual funds level of diversification was proved to be rather too high.
Klíčová slova: investment; shares; portfolio; fund; diversification

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2018
Datum podání práce: 20. 4. 2019
Datum obhajoby: 11. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65234/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: