Nehmotné kulturní dědictví ve vztahu k cestovnímu ruchu

Název práce: Nehmotné kulturní dědictví ve vztahu k cestovnímu ruchu
Autor(ka) práce: Preclíková, Karolína
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá analýzou aktuální situace příležitostí k propagaci nehmotných kulturních památek. Konkrétně je práce zaměřena z velké části na nehmotné kulturní památky zapsané na Seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. První část je zaměřena na vymezení nehmotných kulturních památek zapsaných na Seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO a dále zapsaných na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Následuje kapitola věnující se cestovnímu ruchu České republiky a kapitola se SWOT analýzou destinace Česká republika. V praktické části se nachází dotazníkové šetření, které sloužilo ke zjištění povědomí o nehmotných památkách mezi občany České republiky. V závěru jsou uvedeny možné návrhy ke zlepšení, které vyplynuly z dotazníku a SWOT analýzy.
Klíčová slova: Seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO; cestovní ruch; nehmotné kulturní dědictví; Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky
Název práce: Intangible cultural heritage in relation to tourism
Autor(ka) práce: Preclíková, Karolína
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kalábová, Markéta
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis is about analysis of the actual situation of opportunities in promotion of intangible cultural heritage. Specifically the thesis is focused mainly on intangible cultural heritage written down on the List of Intangible Cultural Heritage UNESCO. The first part is oriented on definition of intangible cultural heritage on the List of Intangible Cultural Heritage UNESCO and then on that which are on List of cultural heritage of the Czech Republic. Following chapter is about tourism in the Czech Republic and then the SWOT analysis of destination Czech Republic. In the practical part is questionnaire, which is oriented on finding out the actual knowledge about intangible heritage among citizens of the Czech Republic. In the last part are suggestions for improvement which comes from the questionnaire and SWOT analysis.
Klíčová slova: List of Intangible Cultural Heritage UNESCO; intangible heritage; List of cultural heritage of the Czech Republic; tourism

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 2. 2018
Datum podání práce: 22. 4. 2019
Datum obhajoby: 28. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64979/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: