Analýza vodácké turistiky řeky Vltavy ve vztahu k overturismu

Název práce: Analýza vodácké turistiky řeky Vltavy ve vztahu k overturismu
Autor(ka) práce: Chotěnovský, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Hilšerová, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vodáckou turistikou na řece Vltavě. Hlavním cílem této práce je analýza vodácké turistiky a postavení cestovního ruchu na řece Vltavě se zaměřením na sezónní overturismus. V posledních letech se vodácká turistika stává v České republice fenoménem. Některé české řeky včetně Vltavy jsou zejména v letních měsících přeplněny vodáky. Pomocí vlastního dotazníkového šetření provedeného mezi 190 vodáky je zkoumán jejich zájem o vodáckou turistiku na této řece. Samotná práce je členěna na dvě části. V teoretické části jsou definovány pojmy cestovní ruch, sportovní cestovní ruch, vodácká turistika, destinace cestovního ruchu a vodácké turistiky včetně definice pojmu overturismus a sezónnost. Praktická část je zaměřena na cestovní ruch a charakteristiku řeky Vltavy. Popisuje její atraktivity a infrastrukturu a zkoumá současné postavení vodácké turistiky na řece Vltavě.
Klíčová slova: řeka Vltava; cestovní ruch; sezónní overturismus; vodácká turistika
Název práce: Analysis of water tourism on the Vltava River in relation to overtoursim
Autor(ka) práce: Chotěnovský, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Herget, Jan
Oponenti práce: Hilšerová, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with water tourism on the Vltava River. The main aim of this study is to analyse water tourism and position of tourism industry on the Vltava River with a focus on seasonal overtourism. In recent years, water tourism has become a phenomenon in the Czech Republic. Some Czech rivers including the Vltava River are overcrowded with paddlers especially during the summer months. I carried out my own questionnaire among 190 paddlers to examine their interest in water tourism on this river. The thesis itself is divided into two parts. The theoretical part defines tourism industry, sports tourism, water tourism, destinations of tourism and water tourism, including the definition of overtourism and seasonality. The practical part is focused on the tourism industry and characteristics of the Vltava River. It describes its attractiveness and infrastructure and it also investigates the current position of water tourism on this river.
Klíčová slova: seasonal overtourism; tourism industry; water tourism; the Vltava River

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 9. 2018
Datum podání práce: 23. 4. 2019
Datum obhajoby: 23. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66770/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: