Model stornovosti životní pojišťovny

Název práce: Model stornovosti životní pojišťovny
Autor(ka) práce: Hrubanová, Magdalena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zimmermann, Pavel
Oponenti práce: Janeček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je vytvořit prediktivní model počtu storen smluv. Model je sestrojen pro portfolio důchodových smluv nejmenované české pojišťovny. V teoretické části je popsána metodika zobecněného lineárního modelu a zobecněného lineárního smíšeného modelu. Tyto metody jsou následně aplikovány v praktické části. Modely jsou hodnoceny na základě prediktivní schopnosti, která se ověřuje na nových datech. Vzhledem k analyzování datových záznamů za 17 let je možné, že se stornovost smluv v čase mění. Z tohoto důvodu je do modelu přidán vliv času prostřednictvím proměnné kalendářní rok. Po zobrazení odhadů regresních koeficientů kalendářního roku je zjištěno, že se ve stornovosti objevuje od roku 2012 trend. Poslední GLM model je vytvořen na datovém souboru, který obsahuje pouze záznamy od roku 2012. V poslední části práce jsou sestrojeny tři zobecněné lineární smíšené modely. Nejlepší prediktivní model je GLM model vytvořený na datech od roku 2012.
Klíčová slova: zobecněný lineární model; stornovost; prediktivní schopnost; životní pojištění
Název práce: Lapse rate model in life insurance company
Autor(ka) práce: Hrubanová, Magdalena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zimmermann, Pavel
Oponenti práce: Janeček, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this work is to create a predictive model of contract lapses. The model is designed for the portfolio of pension contracts of an unnamed Czech insurance company. The theoretical part describes the methodology of the generalized linear model and the generalized linear mixed model. These methods are then applied in the practical part. Models are evaluated based on predictive ability, which is validated on new data. Given the analysis of data records over 17 years, lapse rates may change over time. For this reason, the time dependence is added to the model through a calendar year variable. After showing the estimates of the regression coefficients of the calendar year, it is found that the trend has been reversing since 2012. The last GLM model is created on a data file that contains only records since 2012. Three generalized linear mixed models are constructed in the last part of this work. The best predictive model is the GLM model created on data from 2012.
Klíčová slova: lapse rate; generalized linear model; predictive ability; life insurance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 4. 2018
Datum podání práce: 23. 4. 2019
Datum obhajoby: 6. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65782/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: