Tvorba aplikace s využitím frameworku Spring Data Rest

Název práce: Tvorba aplikace s využitím frameworku Spring Data Rest
Autor(ka) práce: Šrám, Daniel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na popis frameworku Spring Data Rest, jeho architektury a jednotlivých komponent. Dále jsou v práci za účelem tvorby celistvé webové aplikace uvedeny způsoby integrace frameworku Spring Data Rest na další součásti frameworku Spring. Práce obsahuje i návrh metodiky vývoje webové aplikace s užitím zmíněného frameworku. V první části této práce jsou uvedeny a rozebrány metody zpracování práce, po kterých následuje úvod do frameworku Spring. V rámci tohoto úvodu jsou vysvětleny základní principy a koncepty, na kterých framework Spring staví. Pro názornost se v první kapitole nachází mnoho ukázek zdrojového kódu.Druhá kapitola popisuje framework Spring Data Rest. Začínaje motivací ke vzniku frameworku samotného, dále kapitola rozebírá architekturu frameworku Spring Data Rest, po které následuje rozbor jednotlivých komponent zmíněného frameworku. Pro úplnost druhá kapitola končí integrací na framework Spring Security za účelem zabezpečení aplikace.Ve třetí kapitole je uveden návrh metodiky vývoje s užitím zmíněného frameworku.Závěrečná čtvrtá kapitola sumarizuje poznatky z předchozích kapitol a demonstruje je na komentovaném vývoji ukázkové webové aplikace. Výstupem čtvrté kapitoly je spustitelná webová aplikace.
Klíčová slova: Spring Data Rest; metodika vývoje softwaru; webová aplikace; Java
Název práce: Application Development with Spring Data Rest
Autor(ka) práce: Šrám, Daniel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on a description of the Spring Data Rest framework, its architecture and components. Furthermore, in order to present the ways of integrating the Spring Data Rest framework into other Spring framework components, a complete web application is created. The thesis also includes a proposal of the web application development methodology using the specified framework. The first chapter of this work presents the methods of elaboration of this work, followed by an introduction to the Spring framework. The introduction explains the basic principles and concepts of the framework. To demonstrate the basics clearly, there are many source code samples in the first chapter. The second chapter describes the Spring Data Rest framework. Starting with the motivation to create the framework itself, the chapter analyzes the architecture of the Spring Data Rest framework, followed by an analysis of the individual components of the framework. In the end of the second chapter the integration with Spring Security framework which ensures security of the application is described. The third chapter presents a proposal of the development methodology using the mentioned framework. The final fourth chapter summarizes the findings from the previous chapters and demonstrates them within the commented development of the sample web application. The output of the fourth chapter is an executable web application.
Klíčová slova: web application; Java; software development methodology; Spring Data Rest

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2018
Datum podání práce: 24. 4. 2019
Datum obhajoby: 5. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67029/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: