Řízení softwarových projektů dle metodiky PRINCE2 Agile

Název práce: Řízení softwarových projektů dle metodiky PRINCE2 Agile
Autor(ka) práce: Suchá, Adéla
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Oponenti práce: Kubálek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Dodávky softwaru na míru bývají často realizovány formou projektu ve spolupráci se specializovaným externím dodavatelem. Zvolení vhodné projektové metodiky může usnadnit spolupráci všech zúčastněných na cestě za cílem, jímž je dodání kvalitního produktu s maximální přínosem pro zákazníka. Bakalářská práce představuje metodiku PRINCE2 Agile a navrhuje postup její implementace do projektů v prostředí malé softwarové společnosti v roli externího dodavatele komplexních řešení v oblasti Business Intelligence. PRINCE2 Agile kloubí potřebu formálního řízení projektu s agilními přístupy, díky kterým probíhá vývoj produktu s maximálním zaměřením na konečný výstup a jeho přínosy. Práce je koncipována formou příručky pro projektové manažery seznamujícími se s metodikou PRINCE2 Agile, přináší návrhy nápomocné při zavádění metodiky a doporučení pro eliminaci rizik neúspěchu při implementaci metodiky, jež vycházejí ze zkušeností autorky.
Klíčová slova: PRINCE2 Agile; projektový management; agilní; metodika; implementace metodiky
Název práce: Software Project Management According to PRINCE2 Agile Methodology
Autor(ka) práce: Suchá, Adéla
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Oponenti práce: Kubálek, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Customized software deliveries are often being realized as a project in cooperation with specialized external supplier. Choosing the right project methodology can make it easier to achieve the main goal, which is to provide products of high quality and maximize benefits provided to a customer. This Bachelor thesis is introducing the PRINCE2 Agile methodology and proposing the steps which need to be taken during implementation of the methodology in the small company environment, while being in a role of an external supplier of comprehensive Business Intelligence solutions. PRINCE2 Agile complies to customer´s need of formal project management while using the agile approach, which results in development with maximum focus on the final product and its benefits. The thesis is structured as a handbook for project managers getting acquainted with the PRINCE2 Agile methodology, brings suggestions helping with methodology implementation and recommendations for elimination of methodology implementation failure, which are based on the author´s practical experience.
Klíčová slova: methodology implementation; PRINCE2 Agile; project management; agile; methodology

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 18. 6. 2018
Datum podání práce: 24. 4. 2019
Datum obhajoby: 27. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66199/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: