Evropská dluhová krize a konkurenceschopnost států PIIGS

Název práce: Evropská dluhová krize a konkurenceschopnost států PIIGS
Autor(ka) práce: Kulichová, Vendula
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Žamberský, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá mezerou konkurenceschopnosti mezi státy tzv. PIIGS (Irsko, Itálie, Portugalsko, Řecko a Španělsko) a jádrem evropské Hospodářské a měnové unie. Diplomová práce definuje pojem konkurenceschopnost, zasazuje jej do kontextu evropské integrace a věnuje se jeho provázanosti s tématem vnějších makroekonomických nerovnováh. Vznik mezery konkurenceschopnosti před vypuknutím světové finanční krize je naznačen skrze vývoj ukazatelů vnější makroekonomické nerovnováhy – salda běžného účtu platební bilance, čisté mezinárodní investiční pozice, reálného efektivního měnového kurzu, nominálních jednotkových nákladů práce a podílu exportu na světovém exportu. Je rovněž popsána problematičnost existence mezery konkurenceschopnosti v měnové unii a její návaznost na vznik evropské dluhové krize. Ústředním tématem diplomové práce je analýza změn konkurenceschopnosti států PIIGS po vypuknutí krize a popis opatření a mechanismů, které k těmto změnám vedly. Diplomová práce dochází k závěru, že ačkoli byla obnovena vnější makroekonomická rovnováha států PIIGS prostřednictvím zlepšení jejich cenové konkurenceschopnosti, cenou za to byl pokles HDP všech států PIIGS s výjimkou Irska a zlepšení agregátní konkurenceschopnosti ekonomik dosaženo nebylo.
Klíčová slova: konkurenceschopnost; makroekonomická nerovnováha; PIIGS; Hospodářská a měnová unie; dluhová krize
Název práce: European debt crisis and competitiveness of PIIGS
Autor(ka) práce: Kulichová, Vendula
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hnát, Pavel
Oponenti práce: Žamberský, Pavel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the issue of competitiveness gap among so-called PIIGS (Ireland, Italy, Portugal, Greece and Spain) and European Economic and Monetary Union core member states. The thesis defines competitiveness in the context of European integration and focuses on its link to the topic of Macroeconomic imbalances. Thesis uses indicators of external imbalances and competitiveness (current account balance, net international investment position, real effective exchange rate, nominal unit labour costs and export market share) to describe the emergence of competitiveness gap before global financial crisis. Problems arising for monetary union with the emergence of competitiveness gap and the link of competitiveness gap to European debt crisis are described. The core part of the thesis is dedicated to analysis of changes in competitiveness of PIIGS after the outbreak of economic crisis and to identification of different measures and mechanisms which led to these changes. Diploma thesis concludes that macroeconomic balance of PIIGS was restored through amelioration of price competitiveness. Nonetheless, the price for the improvement was GDP drop in all discussed countries except Ireland. Also, aggregate competitiveness of PIIGS was not significantly increased.
Klíčová slova: competitiveness; debt crisis; PIIGS; macroeconomic imbalances; Economic and Monetary Union

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2018
Datum podání práce: 24. 4. 2019
Datum obhajoby: 29. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64500/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: