Genderové rozdíly v neverbální komunikaci influencerů

Název práce: Genderové rozdíly v neverbální komunikaci influencerů
Autor(ka) práce: Liptáková, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Gunina, Daria
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se věnuje genderovým rozdílům influencerů na platformě YouTube. Přesněji zkoumá jejich neverbální komunikaci. Práce se dopodrobna věnuje otázkám influencerů a jejich působení na YouTube. Navazuje kapitola o neverbální komunikaci, kde práce rozebírá provedené studie v tomto oboru zaměřené na reklamu. Praktická část si klade za cíl analyzovat již zmíněné studie na základě kvalitativního výzkumu dvou influencerů z beauty komunity na YouTube. Závěr práce se snaží spojit nadnesená témata do jednoho celku a umožnit tak čtenáři získat vhled do genderových rozdílů neverbální komunikace použité v YouTube videích známých českých influencerů.
Klíčová slova: YouTube video ; Flickr.com; genderová reklama; influencer ; neverbální komunikace
Název práce: Gender differences in non-verbal communication of influencers
Autor(ka) práce: Liptáková, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šimůnek, Michal
Oponenti práce: Gunina, Daria
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is about gender differences of influencers on the YouTube platform. Specifically, it examines their non-verbal communication. The thesis deals in detail with the questions of influencers and their acting on YouTube. The next chapter is about non-verbal communication. The thesis analyzes previous studies in this field that were focusing on advertisement. The practical part aims to analyze the mentioned studies based on qualitative research of two influencers from the YouTube beauty community. The conclusion of the bachelor thesis is trying to combine the topics that were mentioned before into one complex topic. That it enables the reader to get an insight-view into the gender differences of non-verbal communication used in YouTube videos of well-known Czech influencers.
Klíčová slova: Flickr.com; gender differences ; influencer ; non-verbal communication; YouTube

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 10. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66979/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: