Nehmotné kulturní dědictví Španělska jako potenciál pro rozvoj cestovního ruchu

Název práce: Nehmotné kultúrne dedičstvo Španielska ako potenciál pre rozvoj cestovného ruchu
Autor(ka) práce: Seňová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Volf, Lukáš
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práca sa zameriava na využitie potenciálu nehmotného kultúrneho dedičstva Španielska, ako lákadla pre segment turistov z Českej republiky. Definuje vzťah medzi kultúrnym dedičstvom a rozvojom trvalo udržateľného cestovného ruchu a charakterizuje nehmotné kultúrne pamiatky Španielska. Hlavným cieľom práce bolo zvýšenie návštevnosti španielskych nehmotných kultúrnych pamiatok českými turistami, prostredníctvom konkrétneho návrhu na rozšírenie a zefektívnenie ich propagácie na českom trhu. Naplnenie cieľa bolo uskutočnené pomocou analýzy ponuky nehmotných kultúrnych pamiatok Španielska na českom trhu a analýzy dopytu českých turistov po daných pamiatkach. Analyzovaná bola ponuka zájazdov zameraných na nehmotné kultúrne dedičstvo Španielska, dostupných na českom trhu a propagácia daných pamiatok prostredníctvom riadeného rozhovoru so zástupkyňou inštitútu Turespaña. Analýza dopytu českých turistov po týchto pamiatkach bola zrealizovaná pomocou dotazníkového šetrenia. Z výsledkov analýz vyplýva, že českí turisti majú záujem o poznávanie Španielska prostredníctvom jeho nehmotného kultúrneho dedičstva, avšak ponuka takto zameraných zájazdov na českom trhu zatiaľ neexistuje. Neuspokojivo hodnotená je aj propagácia španielskych nehmotných kultúrnych pamiatok na českom trhu, v spojitosti s ktorou sú v závere práce uvedené návrhy pre jej rozšírenie a zefektívnenie.
Klíčová slova: nehmotné kultúrne dedičstvo; kultúrny cestovný ruch; Španielsko
Název práce: Nehmotné kulturní dědictví Španělska jako potenciál pro rozvoj cestovního ruchu
Autor(ka) práce: Seňová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Volf, Lukáš
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na využití potenciálu nehmotného kulturního dědictví Španělska, jako lákadla pro segment turistů z Český republiky. Definuje vztah mezi kulturním dědictvím a rozvojem trvalo udržitelného cestovního ruchu, a také charakterizuje nehmotné kulturní památky Španělska. Hlavním cílem práce bylo zvýšení návštěvnosti španělských nehmotných kulturních památek českými turisty, prostřednictvím konkrétního návrhu na rozšíření a zefektivnění jejich propagace na českém trhu. Naplnění cíle bylo provedeno pomocí analýzy nabídky nehmotných kulturních památek Španělska na českém trhu a analýzy poptávky českých turistů po daných památkách. Analyzovaná byla nabídka zájezdů zaměřených na nehmotné kulturní dědictví Španělska, dostupných na českém trhu a propagace daných památek prostřednictvím strukturovaného rozhovoru se zástupkyní institutu Turespaña. Analýza poptávky českých turistů po tyhle památkách byla provedena pomocí dotazníkového šetření. Z výsledků analýz vyplývá, že čeští turisté mají zájem o poznávaní Španělska prostřednictvím jeho nehmotného kulturního dědictví, avšak nabídka tahle zaměřených zájezdů na českém trhu zatím neexistuje. Neuspokojivě hodnocená je také propagace španělských nehmotných kulturních památek na českém trhu, ve spojitosti s kterou jsou v závěru práce uvedené návrhy pro její rozšíření a zefektivnění.
Klíčová slova: Španělsko; nehmotné kulturní dědictví; kulturní cestovní ruch
Název práce: Intangible cultural heritage of Spain as a potential for tourism development
Autor(ka) práce: Seňová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Volf, Lukáš
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The thesis is focused on exploiting the potential of the intangible cultural heritage of Spain as attraction for the segment of Czech tourists. It defines the existing relation between cultural heritage and the development of sustainable tourism and describes the intangible cultural heritage of Spain. The main aim of this thesis as to enhance the Czech tourists to visit the intangible cultural elements of Spain, through the proposal of making their promotion on the Czech market more effective and expanded. In order to reach the aim, there was an offer analysis of the Spanish intangible cultural elements on the Czech market and a demand analysis of the Czech tourists in relation with these attractions done. The offer analysis was focused on the package tours available on the Czech market that were oriented at the intangible cultural heritage of Spain, and on its promotion. The promotion was examined trough a structural interview with a representative of the Institute Tourspain. The demand analysis was done by a questionnaire survey. The results found out that the Czech tourists are interested in exploring Spain through its intangible cultural heritage, however there are no package tours especially aimed at this kind of tourist attraction. The promotion of the intangible cultural heritage of Spain on the Czech market is also considered rather insufficient than enough. In relation with findings, there are some proposals on how to make the promotion in question more effective included in the thesis.
Klíčová slova: cultural tourism; Spain; intangible cultural heritage

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 27. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66302/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: