Destination Marketing: Promoting Cappadocia in terms of heritage and culture

Název práce: Destination Marketing: Promoting Cappadocia in terms of heritage and culture
Autor(ka) práce: Çizmeci, Zeynep
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Zlatić, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Marketing is the whole of actions to promote or increase sales a product or service. Destination marketing is the whole of marketing methods used to increase the visibility of a particular destination, to accelerate its development and to increase the number of visitors. In this context, development of heritage and culture tourism in Turkey will contribute to popularity of Turkey’s tourism. At this point, Cappadocia is one of the most important destination in Turkey in terms of heritage and culture tourism which has significant potential to receive more visitors. The historical background of Cappadocia, the multicultural structure, the fairy chimneys, the subterranean cities with a unique texture, offers a unique experience to its visitors in terms of heritage and culture tourism. At this point, Cappadocia should be promoted in the international and local tourism in order to increase its recognition in competitive tourism industry by applying accurate destination marketing methods. Towards the marketing methods using the Cappadocia's contribution to development, will help Turkey's heritage and culture tourism to play a more active role in this field.
Klíčová slova: Cappadocia; heritage and culture tourism; promoting destination; destination marketing; 7Ps of marketing mix
Název práce: Destination Marketing: Promoting Cappadocia in terms of heritage and culture
Autor(ka) práce: Çizmeci, Zeynep
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Zlatić, Marija
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Marketing je celek činností, které vedou k podpoře nebo zvýšení prodeje produktu či služby. Destinační marketing je marketingová metoda používaná ke zvýšení viditelnosti konkrétní destinace, k urychlení jejího rozvoje a ke zvýšení počtu návštěvníků. V tomto ohledu přispěje rozvoj cestovního ruchu v oblasti dědictví a kultury k popularitě cestovního ruchu v Turecku. Kappadokie je v tomto případě jednou z nejdůležitějších tureckých destinací, která má významný potenciál získat více návštěvníků. Historické pozadí Kappadokie, její multikulturní struktury, pohádkové komíny a podzemní města s unikátní strukturou nabízí návštěvníkům jedinečný zážitek z hlediska dědictví a kulturní turistiky. Z těchto důvodů by měla být Kappadokie prosazována v místním i mezinárodním cestovním ruchu, aby se zvýšilo její uznání v konkurenčním odvětví cestovního ruchu, a to prostřednictvím použití přesných metod marketingu. K marketingovým metodám využívajícím příspěvek Kappadokie k rozvoji pomůže turecké dědictví a kultura cestovního ruchu hrát v této oblasti aktivnější roli.
Klíčová slova: Destinační marketing; 7P marketingového mixu; podpora destinace; kulturního cestovního ruchu; Kappadokie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 6. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 3. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66155/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: