Dopad personalizovanej reklamy na správanie spotrebiteľa

Název práce: The impact of personalised advertising on consumer behaviour
Autor(ka) práce: Kupčová, Zuzana
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The focus of this thesis is to identify whether and how the perceived personalisation of advertising influences consumer behaviour. The theoretical part firstly defines personalised advertising and suggests strategies of personalised advertising applicable for businesses. Secondly, it explains what kind of user-collected data is being used as well as issues connected with it. Thirdly, consumers' attitude towards advertising is examined. The practical part of the thesis offers insights which show how advertisers can connect with customers online. In order to do that, four hypotheses were established and data collecting survey was created. The outcome of this research is to determine to what extent personalisation affects the customer's attitude towards the ad and their behaviour.
Klíčová slova: data usage; personalised advertising; marketing
Název práce: Dopad personalizovanej reklamy na správanie spotrebiteľa
Autor(ka) práce: Kupčová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cieľom tejto bakalárskej práce je zistiť, či a ako vnímaná personalizácia reklamy ovplyvňuje správanie spotrebiteľa. Teoretická časť najprv definuje personalizovanú reklamu a navrhuje stratégie personalizovanej reklamy pre podniky. Po druhé, vysvetľuje, aký druh zhromaždených údajov používatela sa používa, ako aj otázky súvisiace s nimi. Ako tretie sa skúma postoj spotrebiteľov k personalizovanej reklame. Praktická časť práce poskytuje pohľad na to ako sa marketigový špecialisti a spoločnosti môžu spojiť so zákazníkmi online. Na tento účel boli vytvorené štyri hypotézy a bol vytvorený prieskum pri ktorom boli zozbierané údaje. Výsledkom tohto výskumu je zistiť, do akej miery ovplyvňuje personalizácia postoj zákazníka k reklame a taktiež jeho správanie.
Klíčová slova: marketing; dáta ; personalizovaná reklama

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 4. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66114/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: