Business Model Canvas kulturního gastronomického zařízení

Název práce: Business Model Canvas kulturního gastronomického zařízení
Autor(ka) práce: Čertíková, Romana
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem diplomové práce je učinit strategická rozhodnutí v rámci modelu Business Canvas a navrhnout vhodný Business Model Canvas pro netradiční kulturní kavárnu spjatou s živou hudbou a výtvarným uměním, kde vznikne příjemná atmosféra pro odpočinek hostů. Teoretická část diplomové práce popisuje jednotlivé stavební kameny Business Modelu Canvas, dále také shrnuje náležitosti zvolených technik usnadňující tvorbu podnikatelského modelu Canvas, kterými jsou persona, mapa empatie, brainstorming a vizualizace. Součástí teoretické části je porozumění prostředí Business Modelu Canvas, kterým byla zvolena Česká republika ¬- konkrétně Praha. Praktická část diplomové práce se zabývá provozováním kavárny v podmínkách České republiky, kávovým trhem České republiky a analýzou pražských konkurenčních kulturních kaváren. Analýza kulturních kaváren situovaných v Praze byla provedena primárním výzkumem, a to dotazníkovým šetřením a metodou pozorování. V praktické části se nachází i detailní popis vlastního Business Modelu Canvas pro kulturní kavárnu nazvanou APP Café (Art & Piano & Peace). V praktické části lze také nalézt vypracované persony a mapy empatie pro jednotlivé zákaznické segmenty navrženého Business Modelu Canvas pro kavárnu APP Café.
Klíčová slova: Business Model Canvas; brainstorming; persona; vizualizace; trh kávy České republiky; mapa empatie
Název práce: Business Model Canvas for a cultural gastronomic facility
Autor(ka) práce: Čertíková, Romana
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kvítková, Zuzana
Oponenti práce: Petrů, Zdenka
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main purpose of the diploma thesis is to make strategic decisions within the Business Model Canvas and to design an own appropriate Business Model Canvas for a cultural coffee house connected with music and art offering its guests a pleasant atmosphere for a relaxation. Theoretical part of the diploma thesis describes the individual building blocks of the Business Model Canvas, further on the theoretical part summarizes requirements of the chosen techniques, which simplify the Business Model Canvas’s composition. The techniques, which were selected for the purpose of creating the Business Model Canvas were - persona, empathy map, brainstorming and visualization. The understanding of the Business Model Canvas’s environment is also embodied in the theoretical part of the diploma thesis. For the Business Model Canvas was chosen the environment of the Czech Republic – specifically Prague. Practical part of the diploma thesis devotes to running a coffee house in the conditions of the Czech Republic. Also, the practical part is dedicated to the coffee market of the Czech Republic and to the competitor analysis of Prague cultural coffee houses. The competitor analysis of the cultural coffee houses situated in Prague was performed by the primary research using the questionnaire and the method of observations. In the practical part also occurs the detailed description of the own Business Model Canvas for the cultural coffee house named APP Café (Art & Piano & Peace). In the practical part one can also find the elaborated personas and empathy maps for each customer segments of the designed Business Model Canvas for the coffee house APP Café.
Klíčová slova: brainstorming; empathy map; visualization; Business Model Canvas; persona; coffee market in the Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 3. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64826/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: