Vliv e-Governmentu na konkurenceschopnost Estonska

Název práce: Vliv e-Governmentu na konkurenceschopnost Estonska
Autor(ka) práce: Havelka, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce zkoumá zavedení elektronické veřejné správy neboli e-governmentu jako faktor přímo ovlivňující celkovou konkurenceschopnost země. Je tak učiněno na příkladu Estonska, které je v důsledku vysoké míry rozšíření digitalizace považováno za průkopníka této oblasti. Teoretická část práce vymezuje pojem e-governmentu společně s metodikou měření míry jeho úrovně. V obdobném duchu jsou popsána i teoretická východiska konkurenceschopnosti. Praktická část práce se zaměřuje na vývoj a současnou podobu e-governmentu v Estonsku. Na tuto část navazuje analýza vztahu e-governmentu ke konkurenceschopnosti provedená na základě žebříčků vydávaných mezinárodně uznávanými institucemi.
Klíčová slova: e-government; Estonsko; konkurenceschopnost
Název práce: The impact of e-Government on competitiveness of Estonia
Autor(ka) práce: Havelka, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Procházková Ilinitchi, Cristina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master‘s thesis researches implementation of e-government as a factor directly influencing the overall competitiveness of a country. The research is carried out on the example of Estonia, which has become a pioneer of this field due to its extensive expansion of digital services. The theoretical part of the thesis is defining the concept of e-government together with the methodology behind e-government level measurement. The theoretical background of competitiveness is presented in a similar manner. The practical part focuses on the development and the current form of e-government in Estonia. This part is followed by an analysis of the relation of e-government to competitiveness based on indices published by internationally recognized institutions.
Klíčová slova: Estonia; e-government; competitiveness

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra světové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 1. 2018
Datum podání práce: 25. 4. 2019
Datum obhajoby: 3. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64495/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: