Rozhodovací proces o nástupnictví v rodinné firmě formou prodeje

Název práce: Rozhodovací proces o nástupnictví v rodinné firmě formou prodeje
Autor(ka) práce: Klattová, Lucie
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Králová, Věra
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá procesem rozhodování o prodeji rodinné firmy. Tento proces je rozdělený na dvě fáze – rozhodování o formě nástupnictví a následně o samotném prodeji. Cílem této práce je zjištění primární příčiny rozhodování o prodeji a zmapování obou fází rozhodovacího procesu Pro získání odpovědí byla zvolena případová studie, která využívá vytvořeného konceptuálního rámce postihující jak oblast nástupnictví formou prodeje, tak oblast obecného rozhodovacího procesu. Pomocí aplikace konceptuálního rámce bylo možné zmapovat jednotlivé fáze zmíněného rozhodovacího procesu a pomocí diagnostických metod byla odhalena primární příčina. Výstup případové studie poukazuje na nedůvěra majitelů v zaměstnance mimo rodinu jako primární příčinu, která celý proces spustila.
Klíčová slova: rozhodovací proces; prodej rodinné firmy; nástupnictví; rodinná firma; rozhodování
Název práce: Decision making process about succession in a family company by selling
Autor(ka) práce: Klattová, Lucie
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Králová, Věra
Oponenti práce: Kincl, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis is dealing with the process of decision-making about succession in family company in form of the acquisition. This process is divided in two phases – decision-making about the succession and following acquisition. The goal of the thesis is exploration of primary cause of decision making about acquisition and mapping of both phases of the decision-making process. For obtaining the answers was chosen case study as research method which uses conceptual frame which is roofing both areas – succession in family company as well as decision-making theory. Applying the conceptual frame was possible to map each phase mentioned and together with help of diagnostic methods, the primary cause was explored. The outcome of the case study points out at mistrust of family business owners in employees who are outside of the family. This mistrust represents the primary cause which started the whole decision-making process.
Klíčová slova: family business; decision-making process; acquisition of family business; succession; decision-making

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 5. 2017
Datum podání práce: 3. 6. 2019
Datum obhajoby: 10. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62125/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: