Program pro grafické zobrazení řešení v úlohách vícekriteriálního lineárního programování

Název práce: Program pro grafické zobrazení řešení v úlohách vícekriteriálního lineárního programování
Autor(ka) práce: Nebesová, Anna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Sekničková, Jana
Oponenti práce: Kuncová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Operační výzkum je vědní disciplína zabývající se analýzou rozhodovacích problémů. Jedno jeho odvětví, lineární programování, zahrnuje speciální metody zaměřené na optimalizaci. Když se studenti učí základům (vícekriteriálního) lineárního programování, často se pro pochopení principů používá model se dvěma proměnnými, kde je možné využít vizualizaci pomocí grafické metody. Rozvoj výpočetní techniky navíc umožňuje snadno ověřit správnost výpočtů. Nicméně většina programového vybavení toto umožňující je určena pro komerční využití, a tudíž nad finanční možnosti běžného studenta. Jedním z hlavních cílů této práce je rozšíření nedávno vzniklé aplikace pro grafické zobrazení řešení úloh lineárního programování v programu Microsoft Excel o metody vícekriteriálního rozhodování. Druhým cílem je aplikace principů softwarového návrhu na současnou podobu kódu, aby bylo možné aplikaci dále udržovat a rozšiřovat. Mimo to bude do aplikace přidána možnost překladu do více jazyků, přičemž angličtina a čeština bude implementována v rámci této práce. Dále bude opraveno několik nedostatků a chyb, které nebyly v předchozí verzi vyřešeny a bude umožněno uvolnit v modelech podmínky nezápornosti. Nakonec bude v programu vytvořena jednoduchá databáze pro ukládání uživatelem vytvořených modelů.
Klíčová slova: VBA; vícekriteriální programování; grafická metoda; Microsoft Excel
Název práce: Application for graphical solution of multicriterial linear programming problems
Autor(ka) práce: Nebesová, Anna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Sekničková, Jana
Oponenti práce: Kuncová, Martina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Operational research is a scientific discipline that deals with analysis of varied decision-making problems. One of its branches, linear programming, includes a special type of methods for optimization. When students learn the basis of linear (multicriterial) programming, models with two variables are used to explain the principles because they allow to be visualized using graphical method. However, most of the software that enables this, is made for commercial usage and therefore beyond students’ financial possibilities. The main aim of this diploma thesis is to extend recently created application for graphical solution of linear programming problems in Microsoft Excel with multicriterial methods. Also, principles of software design and architecture are to be applied to enable future maintenance and extension of the application. Above this the program will be extended with the possibility to translate it to any language, starting with English and to allow negative values of variables. Finaly several bugs unresolved in the bachelor thesis will be fixed and also simple database for saving custom user models will be implemented.
Klíčová slova: multicriterial programming; VBA; Microsoft Excel; graphical method

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonometrie a operační výzkum
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra ekonometrie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 1. 2019
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 6. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68330/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: