Socioekonomické dopady činnosti vybraného provozovatele systému veřejných kol na udržitelný rozvoj města Prahy

Název práce: Socioekonomické dopady činnosti vybraného provozovatele systému veřejných kol na udržitelný rozvoj města Prahy
Autor(ka) práce: Veverková, Adéla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Černá Silovská, Hana
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce pojednává o problematice udržitelné dopravy s hlavním zaměřením na bike sharing neboli systémy veřejných kol. Hlavním cílem práce je za použití vybraných metod zhodnotit ekonomický, sociální a environmentální dopad vybraného poskytovatele systému veřejných kol na udržitelný rozvoj Prahy. Práce se v teoretické části nejprve zaměřuje na definice konceptu udržitelného rozvoje, jeho vývoj na místní a regionální úrovni a na možnosti měření dopadu podniků na udržitelný místní rozvoj. V další části zkoumá definici a znaky udržitelné dopravy, nástroje implementace a druhy této dopravy. Podrobněji se zaměřuje na systém veřejných kol, jeho definici a znaky, možné dopady a výhody pro vybranou oblast a úspěšné příklady zahraničních systémů. Poté se věnuje systémům působícím v rámci Prahy, z nichž byl vybrán jeden příklad, u kterého jsou analyzovány konkrétní dopady na ekonomický, sociální a environmentální pilíř udržitelného místního rozvoje. Tyto dopady jsou vztaženy k dělbě přepravní práce v Praze s důrazem na cyklistickou dopravu, která je porovnána s hodnotami vybraných evropských měst, a ke strategickým dokumentům Prahy a jejich zaměření se na systémy veřejných kol.
Klíčová slova: místní rozvoj; lokální multiplikátor; uhlíková stopa; spokojenost zaměstnanců; udržitelný rozvoj; udržitelná doprava; bike sharing; systém veřejných kol
Název práce: Socioeconomic impacts of a bike sharing company on sustainable development of Prague
Autor(ka) práce: Veverková, Adéla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Černá Silovská, Hana
Oponenti práce: Říhová, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with sustainable mobility with focus on bike sharing systems. The main objective of this thesis is to evaluate economic, social and environmental impacts of a selected bike sharing company on local sustainable development of Prague. The first part of the thesis focuses on definitions of sustainable development, its development on a local level and measurements methods of impacts on local sustainable development. The second part deals with definition of sustainable mobility, sustainable transport development instruments and types of sustainable transport. Main focus is paid to bike sharing, its definition, its impacts on a region and good practices from foreign countries. Then, the thesis focuses on bike sharing systems in Prague. One of them was chosen to evaluate its particular impacts on economic, social and environmental fields of local sustainable development. These impacts are related to modal split in Prague compared to European cities. They are also related to the main strategic documents of Prague and their focus on bike sharing.
Klíčová slova: local multiplier; carbon footprint; job satisfaction; sustainable development; bike sharing; sustainable mobility; local development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionalistika a veřejná správa
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 11. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 5. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67841/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: