Optimalizace vybraných procesů projektového řízení v IT společnosti

Název práce: Optimalizace vybraných procesů projektového řízení v IT společnosti
Autor(ka) práce: Mazanec, Štěpán
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Kučera, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá tématem optimalizace procesů řízení projektů v IT společnosti, který je založen na metodickém postupu zvyšování výkonnosti podniku na bázi potenciálu zlepšení. V úvodu práce jsou definovány výchozí pojmy metodiky a postupy pro detailní analýzu procesů. Aplikace metodického přístupu a detailní analýzy je realizována v rámci čtvrté kapitoly, na základě které jsou procesy popsány a je vypočítán reálný potenciál zlepšení jednotlivých klíčových aktivit. Dosažení úrovně reálného potenciálu zlepšení je podmíněno odstraněním limitů, bránících dosahování této úrovně výkonnosti, které jsou uvedeny v závěru čtvrté kapitoly. Za účelem odstranění identifikovaných limitů jsou v kapitole páté navrženy opatření v podobě realizace projektů a úkolů, pro které jsou uvedeny očekávané cíle, etapy a délky trvání navrhovaných opatření. V závěru práce je představen plán realizace všech opatření, vedoucích k odstranění limitů bránících dosahování výkonnosti podniku na úrovni reálného potenciálu zlepšení.
Klíčová slova: Optimalizace procesů; Reálný potenciál zlepšení; řízení projektů; limity; IT společnost
Název práce: The optimization of project management processes in an IT company
Autor(ka) práce: Mazanec, Štěpán
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Chlapek, Dušan
Oponenti práce: Kučera, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis addresses the optimization of project management processes in an IT company, which is based on a methodical approach to improve the performance of a company based on the potential of improvement. The basic concepts of methodology and procedures for detailed analysis of processes are defined at the beginning of this thesis. Application of methodical approach and detailed analysis is examined in the fourth chapter, based on which the processes are described and the real potential for improvement of individual key activities is calculated. To achieve the level of real potential of improvement it is essential to eliminate the limits which prevent achieving this level of performance, these are presented at the end of Chapter Four. In order to eliminate the identified limits Chapter 5 proposes strategy in the form of project and task implementation, for which the expected objectives, stages and duration of the proposed measures are indicated. At the end of this thesis I present a plan of implementation of all measures leading to elimination of limits preventing the company to achieve the performance at the level of real potential improvement.
Klíčová slova: Process optimization; real potential of improvement; IT company; limits; project management

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 10. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 30. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67524/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: