Praha lokální? Analýza personálního složení volených orgánů Hl. m. Prahy a městských částí po volbách 2014 a 2018

Název práce: Praha lokální? Analýza personálního složení volených orgánů Hl. m. Prahy a městských částí po volbách 2014 a 2018
Autor(ka) práce: Molíková, Eva
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Fleissner, Kamil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje personální složení pražského zastupiteltva a městských částí v kontextu posledních komunálních voleb v roce 2018, zejména kandidaturu zastupitelů městských částí na volitelných místech kandidátní listiny strany. Teoretická část se zabývá politickými stranami na lokální úrovni a vymezuje místní samosprávu a její orgány v hlavním městě Praha. Praktická část analyzuje skrze vytvořenou typologii jednotlivé strategie politických stran, které získaly v Zastupitelstvu hlavního města mandát.
Klíčová slova: lokální politika; Zastupitelstvo hlavního města Prahy; městská část
Název práce: Prague local? Personnel composition analysis of elected bodies of the City of Prague Prague and the city districts after the 2014 and 2018 elections
Autor(ka) práce: Molíková, Eva
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Němec, Jan
Oponenti práce: Fleissner, Kamil
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis analyzes the personnel composition of the Prague City Assembly and the city districts in the context of the last municipal elections in 2018, especially the candidacy of the city district representatives in the elective positions of the party list. The theoretical part deals with political parties at the local level and defines local self-government and its bodies in the capital city of Prague. The practical part analyzes through the created typology the individual strategies of political parties that have obtained a mandate in the Prague City Assembly.
Klíčová slova: local politics; Prague City Assembly ; local district

Informace o studiu

Studijní program / obor: Politologie/Politologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra politologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 28. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66876/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: