The rise of Euroscepticism in three acts: A comparative perspective of anti-EU attitudes in Central Europe

Název práce: The Rise of Euroscepticism in Three Acts: A Comparative Perspective of Anti-EU Attitudes in Central Europe
Autor(ka) práce: Hošková, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Števík, Eva Isabelle
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Although Euroscepticism, a term unifying negative attitudes towards the European Union (EU), has been a phenomenon of European politics and society since the 1980’s, a series of three European crises starting in 2009 created an unprecedentedly high level of mistrust in the European Union. The thesis focuses on the effect of the Eurozone crisis of 2009, European migrant crisis which started in 2015, and the United Kingdom’s intention to withdraw from the European Union in 2016. The aim is to analyse, using the utilitarian and European identity methods, the impact of the three crises on the level of Euroscepticism among citizens of three Central European Member States (Czech Republic, Poland, Slovakia) and France. The countries were chosen as representatives of perceived EU scepticism and positivism.
Klíčová slova: European identity ; European migrant crisis ; Utilitarianism; European Union ; Euroscepticism ; Central Europe ; Brexit ; Eurozone crisis
Název práce: The rise of Euroscepticism in three acts: A comparative perspective of anti-EU attitudes in Central Europe
Autor(ka) práce: Hošková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Števík, Eva Isabelle
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Ačkoliv euroskepticismus, termín sjednocující negativní postoje vůči Evropské unii (EU), je od 80. let 20. století fenoménem evropské politiky a společnosti, série tří evropských krizí, začínajících v roce 2009, vytvořila v Evropské unii bezprecedentně vysokou míru nedůvěry. Práce se zaměřuje na vliv krize v eurozóně v roce 2009, evropské migrační krize, která začala v roce 2015, a záměr Spojeného království odstoupit z Evropské unie v roce 2016. Cílem je analyzovat pomocí metod utilitarismu a evropské identity dopad tří krizí na úroveň euroskepticismu mezi občany tří středoevropských členských států (Česká republika, Polsko, Slovensko) a Francie. Země byly vybrány jako zástupci vnímaného skepticismu a pozitivismu v EU.
Klíčová slova: evropská migrační krize ; střední Evropa ; Evropská unie ; utilitarianismus; euroskepticismus; evropská identita ; krize eurozóny ; Brexit

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 3. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66872/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: