Mezinárodní ochrana práva na příznivé životní prostředí: přínos zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a životní prostředí

Název práce: Mezinárodní ochrana práva na příznivé životní prostředí: přínos zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a životní prostředí
Autor(ka) práce: Vodenka, Aleš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Trávníčková, Zuzana
Oponenti práce: Lehmannová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá mezinárodní ochranou lidských práv ve vztahu k ochraně životního prostředí a klade si za cíl zhodnotit přínos zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva a životní prostředí. Přínos je nejprve hodnocen v souvislosti s objasněním vztahu mezi lidskými právy a životním prostředím. Pozornost je poté věnována přínosu v individuální vymahatelnosti práva na určitou kvalitu životního prostředí v systému OSN, který vychází ze srovnání individuálních stížností z databází zvláštních procedur Rady pro lidská práva a smluvních orgánů. Hlavní přínos zvláštního zpravodaje pro lidská práva a životní prostředí lze spatřit v rozvoji mezinárodního práva v oblasti lidských práv a životního prostředí, které zahrnuje objasnění vztahu mezi lidskými právy a životním prostředím a prosazování přijetí práva na příznivé životní prostředí za samostatné lidské právo v systému OSN. Důležitou funkci plní zvláštní zpravodaj v mezinárodní kontrole dodržování lidskoprávních standardů, neboť obětem porušení lidských práv poskytuje lepší přístup k mezinárodním mechanismům individuální ochrany.
Klíčová slova: zvláštní procedury; smluvní orgány; lidská práva; právo životního prostředí; právo na příznivé životní prostředí; individuální stížnosti
Název práce: International protection of human right to an environment of a particular quality: the contribution of the UN Special Rapporteur on human rights and the environment
Autor(ka) práce: Vodenka, Aleš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Trávníčková, Zuzana
Oponenti práce: Lehmannová, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with international protection of human rights and the environment. The aim of this thesis is to evaluate the contribution of the UN Special Rapporteur on Human Rights and the Environment. The contribution is first assessed in the context of efforts to clarify the relationship between human rights and the environment. The thesis then focuses on the contribution in the area of individual enforcement of the right to an environment of a particular quality within the United Nations. This is based on comparison of individual communications from the communication databases of human rights treaty bodies and the Human Right's Council special procedures. The main contribution of the Special Rapporteur on Human Rights and the Environment is in the development of international human rights and environmental law, including clarification of the relationship between human rights and the environment and promotion of adoption of the right to a safe, clean, healthy and sustainable environment as a human right within the United Nations. The Special Rapporteur plays an important role in international human rights standards monitoring, as it provides victims of human rights violations with access to the international individual mechanism of protection.
Klíčová slova: individual communications; treaty bodies; environmental law; human rights; environmental rights; special procedures

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 29. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66829/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: