Analýza masmediální komunikace na trhu farmaceutických přípravků

Název práce: Analýza masmediální komunikace na trhu farmaceutických přípravků
Autor(ka) práce: Zíka, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Gunina, Daria
Oponenti práce: Přibyl, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analýza vývoje masmediální komunikace na trhu farmaceutických příspěvků, a to v období 2010–2018. Analýza masmediální komunikace je provedena v tradičních masových médiích – televize, rozhlas a tisk. Na základě provedené literární rešerše jsou v teoretické části shrnuty současné poznatky v oblasti reklamy a trhu farmaceutických přípravků. Poté následuje část věnující se metodice výzkumu. Zde jsou představena použitá data, metody popisné statistiky a korelační analýzy. Také jsou zde uvedeny limitace provedeného výzkumu. V praktické části jsou postupně zodpovězeny jednotlivé výzkumné otázky týkající se vývoje farmaceutického trhu, zadavatelů reklamy, výběru médií, sezónnosti reklamy a zjištění závislosti u některých proměnných. V závěru práce jsou shrnuta dosažená zjištění.
Klíčová slova: Farmaceutický trh; léčiva; masmediální komunikace; reklama
Název práce: Analysis of mass media communication on the market of pharmaceutical products
Autor(ka) práce: Zíka, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Gunina, Daria
Oponenti práce: Přibyl, Vladimír
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is an analysis of the development of mass media communication in the field of pharmaceutical products of the time period 2010-2018. The mass media communication analysis covers traditional means of mass media – television, radio and the press. The theoretical part summarises present findings in the field of advertisement and market of pharmaceutical products based on a research that was carried out for this work. The following part deals with methodology of research and introduces the data used in this work, methods of descriptive statistics and correlational analysis as well as the limitations of the performed research. The practical part offers answers to each question used in the research, covering the topics of pharmaceutical market, advertisement submitters, the process of mass media selection, the seasonal aspect of advertisement, plus detection of dependency of some of the variables. The final part of the work summarises achieved findings.
Klíčová slova: Pharmaceutical market; drugs; mass media communication; advertisement

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 9. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 14. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66796/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: