Sportovní centrum Nymburk - využití pro cestovní ruch

Název práce: Sportovní centrum Nymburk - využití pro cestovní ruch
Autor(ka) práce: Trejbalová, Žaneta
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením Sportovního centra Nymburk z hlediska jeho využití pro cestovní ruch, což je zároveň hlavním cílem této práce. Sekundární cíl zkoumá postavení sportovního centra v rámci cestovního ruchu z pohledu místního obyvatelstva. Teoretická rovina charakterizuje cestovní ruch, sportovní cestovní ruch a definuje jejich základní pojmy. Dále se zabývá bližší charakteristikou sportovního centra a předpoklady města Nymburk. Teoretické poznatky jsou dále využity v praktické rovině zahrnující sekundární výzkum a metodu dotazníkového šetření, které vedou k naplnění cíle diplomové práce. V závěru diplomové práce jsou shrnuty výsledky provedených metod výzkumů, které mohou přispět k většímu rozvoji sportovního a kongresového cestovního ruchu ve městě Nymburk.
Klíčová slova: cestovní ruch; sportovní cestovní ruch; Sportovní centrum Nymburk; Národní olympijské centrum
Název práce: Sports Center Nymburk – application for tourism
Autor(ka) práce: Trejbalová, Žaneta
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Petrů, Zdenka
Oponenti práce: Kalábová, Markéta
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the evaluation of the Sports Center Nymburk. The secondary objective is to evaluate the position of Sports Center Nymburk according to locals and in connection with tourism. The theoretical level characterizes tourism, sports tourism and defines their basic concepts. Further characteristics of the Sports Center Nymburk and prerequisite of the town Nymburk are described afterwards. The theoretical findings are further use in the practical level including secondary research and questionnaire methods which leads to the objectives fullfilment. The conclusion of the thesis summarizes the results of performed research methods that might contribute to the development of sports and congress tourism in Nymburk.
Klíčová slova: tourism; sports tourism; Sports Center Nymburk; National Olympic Center

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 30. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66298/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: