Marketingová analýza in-store eventu konkrétní značky

Název práce: Marketingová analýza in-store eventu konkrétní značky
Autor(ka) práce: Kraftová, Denisa
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Zahálková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Ve své bakalářské práci se věnuji marketingové analýze vybraného in-store eventu. Pro zhodnocení jsem vybrala event značky Tiffany & Co., konkrétně se jednalo o propagaci vůně Tiffany & Co. Signiture. Vybraný event probíhal na jedné z kamenných prodejen firmy Notino v Praze. V první kapitole teoretické části práce Marketing základní charakteristiky nejprve uvádím základní charakteristiky marketingu, zařazuji i několik různých definic tohoto pojmu a jejich společné znaky. Následuje popis marketingové strategie, kde je zařazena i situační analýza SWOT, jsou zde vymezeny pojmy: segmentace, targeting, positioning a nakonec přiblížen i marketingový mix. Jelikož se v této bakalářské práci věnuji analýze konkrétní značky, v této první kapitole také definuji pojem značka a následně i pojem luxusní značka. V druhé kapitole In-store marketingová komunikace se nejprve věnuji základním pojmům z oblasti in-store marketingu, dále uvádím dělení in-store komunikace z pohledu zákazníka a také z pohledu maloobchodníka. V poslední kapitole teoretické části s názvem Event marketing popisuji opět základní definice pojmu event, dále pak uvádím, jak souvisí event marketing s komunikačním mixem a jeho prolínání s ostatními nástroji marketingové komunikace. Popisuji také kroky, jak takový event vytvořit a přibližuji možnost spolupráce s externí agenturou.V praktické části uvádím všechny firmy, které se daného eventu týkají: firmu Coty, firmu Notino a značku Tiffany & Co. Popsána je také komunikovaná vůně, použité marketingové materiály a průběh eventu. Hlavním cílem této bakalářské práce je kritické zhodnocení vybraného eventu, k tomuto zhodnocení jsem použila schéma pro analýzu úspešnosti eventu na základě klasifikace P. Šindlera a také pomocí analýzy SWOT.Na závěr je podáno několik návrhů pro vylepšení tohoto eventu a také obecné závěry pro tvorbu budoucích v oblasti luxusní/prémiové kosmetiky. Zařazeno je například: větší využití moderních technologií a aktivní zapojení účastníků eventu, frekventovanější využití sociálních sítí, využití blogerů a influencerů a také zpětné zhodnocení eventu pomocí kvantitativního dotazníkového šetření a expertního rozhovoru.
Klíčová slova: marketingový mix; SWOT analýza; komunikační mix; event; marketing; in-store
Název práce: Marketing analysis of an in-store event for a selected brand
Autor(ka) práce: Kraftová, Denisa
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Zahálková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on a marketing analysis of a selected in-store event. For my evaluation I have chosen an event which focuses on Tiffany & Co. brand. Specifically, the event was about promotion of Tiffany & Co. Signature perfume. This event was situated in one of the Notino stores in Prague.In the first part of my bachelor thesis I describe the main characteristics of marketing. I name also several definitions and their common signs. Then I describe marketing strategy where is also mentioned the SWOT analysis and the marketing mix including terms like: segmentation, targeting and positioning. In the second chapter I describe in-store marketing communication including terms like: in-store marketing, POS/POP communication and then I mention in-store communication from the costumer’s view and also from the retailer’s point of view. In the last chapter of this theoretical part I describe again the basic definitions of event marketing and its relation to the communication mix. There is also described steps how to create an event and the possibility of cooperation with an external agency.In the practical part I introduce all of the companies involved in this selected event: Coty, Inc., company Notino and brand Tiffany & Co. Then I describe used marketing materials, the fragrance and the event itself. The main aim of this bachelor thesis is a critical evaluation of this selected event. For this evaluation I have chosen to do the SWOT analysis and evaluation according to the author P. Šindler.In the conclusion, several suggestions are made to improve this event, as well as general conclusions for the future luxury/premium cosmetics or perfumes events. For example the suggestions are: greater use of modern technologies, active involvement of participants and quantitative questionnaire and expert interview.
Klíčová slova: event; in-store; marketing mix; SWOT analysis; marketing; communication mix

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 6. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 27. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66254/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: