Implementation of project management in IT company

Název práce: Implementation of project management in IT company
Autor(ka) práce: Kříž, Lubomír
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: prof. Ing. Václav Řepa CSc.
Oponenti práce: Ing. Jiří Ptáček Ph.D.
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá zaváděním projektového řízení do IT firmy, která spadá do sektoru malého a středního podnikání. Jejím cílem je vytvořit rámcovou metodiku projektového řízení postavenou na bázi robustní metodiky PMBoK, dle které bude moci tato firma začít úspěšně realizovat své zakázky pomocí projektů. Dílčími cíli jsou jednoznačné vymezení projektového řízení a shrnutí specifik metodiky PMBoK včetně návrhu přizpůsobení pro sektor malých a středních firem. Práce se skládá ze tří částí: první část vymezuje základní pojmy projektového řízení a zabývá se volbou ideální organizační struktury projektového řízení pro menší firmu. V další části je analyzována metodika PMBoK a dle ní je vytvářen koncept pro tvorbu odvozené metodiky pro menší firmy. Tato metodika je pak detailněji popsána v poslední kapitole s důrazem na její procesní vymezení. Hlavním přínosem této práce je vytvoření customizované metodiky projektového řízení , která bude nasazena v reálném životě. Dalším přínosem je pak samotný proces customizace metodiky PMBoK pro malé a střední podniky.
Klíčová slova: projekt; projektové řízení; SME; PMBoK; metodika

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: -
Datum podání práce: -
Datum obhajoby: 2008

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: