Product placement seriálu "Dva a půl chlapa"

Název práce: Product placement seriálu "Dva a půl chlapa"
Autor(ka) práce: Skála, Jan
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Wágnerová, Bára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je rozebrat efektivnost product placementu na příkladu komediálním seriálu Dva a půl chlapa. Teoretická část má 4 kapitoly a praktická část má 2 kapitoly. První kapitola popisuje marketingové komunikace, druhá dělí komerční komunikace, třetí definuje product placement, člení ho a popisuje jeho historii spolu s legislativním vymezením v České Republice. Poslední podkapitola teorické části popisuje marketingový výzkum, jeho druhy a blíže popisuje výzkum, který bude proveden v praktické části. V praktické části rozpoznám umístěné značky v seriálu na základě vlastní obsahové analýzy a s pomocí dotazníkového šetření ověřím, jestli si čeští a zahraniční respondenti značky vybavují. Tím dokážu vyhodnotit, jestli je product placement tohoto seriálu efektivní či nikoliv.
Klíčová slova: Dotazníkové šetření; Marketingová komunikace; Product placement
Název práce: Product placement in serial "Two and a Half Men"
Autor(ka) práce: Skála, Jan
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Průša, Přemysl
Oponenti práce: Wágnerová, Bára
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to analyze the effectiveness of product placement in the comedy series Two and a Half Men. The theoretical part has 4 chapters and the practical part has two chapters. The first chapter describes marketing communication, the second one divides commercial communication, the third one defines product placement, divides it and describes its history together with the legislative definition in the Czech Republic. The last chapter of the theoretic part describes marketing research, its types and explains in more detail the research which will be done in the practical part. In the practical part I will find out the product placement of a Two and a Half Men which is decribed in my content analysis. With the help of a questionnaire I will verify whether the Czech and foreign respondents keep in mind the brands. By doing so, I can evaluate whether the product placement of this series is effective or not.
Klíčová slova: Marketing communication; Product placement; Questionnaire

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 5. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 3. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65908/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: