Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí

Název práce: Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí
Autor(ka) práce: Kopečná, Pavlína
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V současném globalizovaném světě čelíme mnoha výzvám, které vyžadují, aby jim mezinárodní společenství čelilo společně. Zajištění příznivých podmínek životního prostředí je jednou z nich. Bohužel se naše vyspělé lidské civilizace vyvinuly silně na úkor životního prostředí. Bez něho ovšem nemůže lidská společnost existovat. Proto je nutné pracovat více a efektivněji na jeho ochraně v rámci celého mezinárodního společenství. V mezinárodním společenství jsou státy, které mají větší vliv na ostatní než jiné. Z teoretického hlediska se jim říká velmoci, jež disponují určitým vlivem na ostatní aktéry mezinárodního systému. Vlivné státy mají potenciál řídit spolupráci v ochraně životního prostředí. Nastavovat trendy a být příkladem pro ostatní. Záleží ovšem na jejich motivaci se tohoto úkolu ujmout.Motivaci ovlivňuje mnoho faktorů, včetně bezpečnostní situace a řazení vlastních priorit daných velmocí. Tato práce se tedy věnuje analýze vnímání bezpečnostních hrozeb Spojenými státy americkými. Konkrétně tomu, jak se staví k hrozbě klimatické změny a degradace životního prostředí. USA jsou velmocí, která má velký potenciál vést spolupráci v mnoha oblastech, vč. ochrany životního prostředí, jejich motivace se ovšem mění. A to nejen v čase, ale i se změnou hlavy státu. Proto hlavní náplní diplomové práce je diskurzivní analýza dokumentů Národních bezpečnostních strategií USA, vydaných za prezidentů Baracka Obamy a Donalda Trumpa. Ty jsou zdrojem pro zjištění, zda se USA staví do role zodpovědného lídra multilaterálních snah o zlepšení životního prostředí nebo upřednostňuje individuální postup.
Klíčová slova: Ochrana životního prostředí; Mezinárodní spolupráce; Bezpečnost; USA; Diskurzivní analýza
Název práce: International Cooperation in the Environment Protection
Autor(ka) práce: Kopečná, Pavlína
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
There are many challenges we face in the today’s globalized world which need to be tackled multilaterally by actors of the international system. Securing good living conditions of the environment is one of those challenges. Unfortunately, the environment has suffered very much under the human activity while we were developing our civilizations. However, no living beings can exist without the healthy environment. That is why it is essential to work more effectively on protecting the environment within the whole international system. In this system there are actors which have more influence over their partners than others. In theory they are called great powers. They hold a power to influence other actors of the international system. Powerful states have a big potential to manage the whole cooperation in the environment protection. They can set the trends and be an example for other actors. Nevertheless, it depends on their motivation to take the lead in this task.The motivation is influenced by many factors, including security of state or set of priorities of those great powers. This thesis is analyzing the perception of security threats by the USA. With a focus on climate change threat and the environment degradation. The USA is great power with a big potential to lead the international cooperation in many areas, incl. the protection of environment, however, their motivation is changing. Not only in time but also with the change of their head of state. Therefore the key focus of this work is a discourse analysis of National Security Strategy documents published by presidents Barack Obama and Donald Trump. The documents are source for determination if the USA perceives itself as a responsible leader of multilateral actions for improvement of environment or it prefers and individual approach.
Klíčová slova: International Cooperation; Security; Environment Protection; USA; Discourse Analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2018
Datum podání práce: 26. 4. 2019
Datum obhajoby: 5. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64627/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: