Využití frameworku ASP.NET Core Razor Components a metodiky MMSP pro tvorbu webových aplikací

Název práce: Využití frameworku ASP.NET Core Razor Components a metodiky MMSP pro tvorbu webových aplikací
Autor(ka) práce: Budař, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vývojem moderních webových aplikací typu SPA (Single Page Application) v nově představeném frameworku ASP.NET Core Razor Components. K vytváření SPA se v současné době používají různé knihovny a frameworky založené výhradně na JavaScriptu, jehož použití a znalost je tak pro webové vývojáře nezbytná. Tuto situaci by mohl ASP.NET Core Razor Components do budoucna změnit, neboť přináší možnost tvorby SPA založených na platformě .NET s využitím programovacího jazyka C#. Tato práce si klade za cíl webový framework ASP.NET Core Razor Components komplexně popsat a následně pro vývoj aplikací v tomto frameworku rozšířit a modifikovat metodiku MMSP. Navržená metodika je poté ověřena na vývoji blogovací aplikace. Úvodní část práce rozebírá současný přístup k vývoji webových aplikací, vysvětluje jeho podstatu a poskytuje přehled nejčastěji používaných JavaScriptových knihoven a frameworků. V následující kapitole je rozebrána platforma ASP.NET Core, včetně její historie, architektury nebo aktuálně dostupných technologií. Zároveň je nastíněn její potenciální vývoj do budoucna. Čtvrtá kapitola komplexně představuje framework ASP.NET Core Razor Components a veškeré jeho důležité prvky. Pro vývoj v tomto frameworku je následně navrhnuta modifikovaná metodika MMSP, jejíž použití je ověřeno na vývoji blogovací aplikace. Práce pokrývá životní cyklus aplikace od jejího návrhu až po nasazení na server, čímž poskytuje komplexní přehled o vývoji ve frameworku ASP.NET Core Razor Components.
Klíčová slova: single-page aplikace; ASP.NET Core; Blazor; C#; ASP.NET Core Razor Components; MMSP
Název práce: Usage of the ASP.NET Core Razor Components framework and MMSP methodology for web application development
Autor(ka) práce: Budař, Jan
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Buchalcevová, Alena
Oponenti práce: Vencovský, Filip
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the development of modern web applications called SPA (Single Page Application) using the newly introduced framework ASP.NET Core Razor Components. A variety of libraries and frameworks based exclusively on JavaScript are currently being used to create SPAs, therefore the knowledge and use of JavaScript is essential for web developers. This situation could be changed by ASP.NET Core Razor Components as it utilizes .NET platform and C# programming language for the development of SPAs. This work aims to comprehensively describe the ASP.NET Core Razor Components web framework and then extend and modify the MMSP methodology for application development in this framework. The proposed methodology is then verified by the development of the blogging application. The introductory part of the thesis analyzes the current approach to web application development and provides an overview of the most commonly used JavaScript libraries and frameworks. The following chapter describes the ASP.NET Core platform, including its history, architecture, or currently available technologies. The fourth chapter comprehensively presents the ASP.NET Core Razor Components framework and all its important features. The modified MMSP methodology is subsequently designed for the development in this framework and verified by the development of the blogging application. The thesis covers the application life cycle from design to deployment to the server, providing a comprehensive overview of ASP.NET Core Razor Components applications development.
Klíčová slova: ASP.NET Core; Blazor; ASP.NET Core Razor Components; C#; MMSP; single-page application

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 1. 2019
Datum podání práce: 27. 4. 2019
Datum obhajoby: 5. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68222/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: