Analýza hodnocení v tanečním sportu

Název práce: Analýza hodnocení v tanečním sportu
Autor(ka) práce: Turek, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Řezanková, Hana
Oponenti práce: Pecáková, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou týkající se hodnocení v tanečním sportu v kategorii Dospělí pro nejvyšší taneční soutěže pořádané v roce 2016 až 2018. Hlavním cílem práce je zjistit, zda existují porotci, kteří se výrazně odlišují od ostatních rozhodčích v hodnocení, což může být interpretováno jako záměrné ovlivňování výsledků některých tanečních párů. Tento problém je řešen pomocí základních statistických charakteristik, shlukové analýzy za pomoci hierarchického shlukování a vlastního algoritmu založeného na hlubší analýze hodnocení v jednotlivých tancích. Přínosem práce je praktická aplikace shlukové analýzy a užitečná interpretace výsledků u všech metod. Bylo zjištěno, že nejvhodnější metodou pro shlukování těchto porotců je metoda průměrné vazby spočtená manhattanskou vzdáleností. Z výsledků lze uvést to, že různé metody shodně označily přibližně deset porotců, kteří jsou podezřelí ze záměrného ovlivňování hodnocení tanečních párů.
Klíčová slova: shluková analýza; míry vzdálenosti; hierarchické metody; taneční sport
Název práce: Analysis of judging in dancesport
Autor(ka) práce: Turek, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Řezanková, Hana
Oponenti práce: Pecáková, Iva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on an analysis of judging in the top dancesport competitions, specifically in the category of Adults in the period of 2016 and 2018. The main aim of the thesis is to determine whether or not there exist adjudicators whose results differ significantly from the results of others. These differences can be interpreted as an intentional influencing of the results of specific couples. This issue is analysed by descriptive statistics, hierarchical clustering and created algorithm based on thorough analysis of particular dances judging results. The main benefit of the thesis is the practical application of cluster analysis and useful interpretation of all of the methods results. It was discovered that the best method of clustering is the average linkage clustering calculated by the Manhattan distance. The various methods identified about ten adjudicators suspected of intentional influencing of the competition results identically.
Klíčová slova: cluster analysis; hierarchical clustering; dancesport; distance measures

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 2. 2019
Datum podání práce: 28. 4. 2019
Datum obhajoby: 6. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/68667/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: