Internet of things a jeho využití ve sportu

Název práce: Internet of things a jeho využití ve sportu
Autor(ka) práce: Jirka, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Luc, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá internetem věcí, který je jedním z důležitých technologických konceptů poslední doby. V teoretické části je definován pojem a následně je zde stručně popsána jeho krátká historie. Podrobněji je rozebrána bezpečnost konceptu, která je stále velmi diskutovaným tématem. Dále jsou popsány možnosti využití Internetu věcí v různých oborech.Praktická část rozebírá možnosti využití Internetu věcí ve sportu. Autor navrhl konkrétní metodiku, která využívá technologie k měření tepových frekvencí hráčů squashe v průběhu zápasu. Výstupem je analýza a interpretace dat, která slouží trenérům ke zjištění momentální fyzické kondice svých svěřenců a mohou být podkladem pro změny v tréninkovém plánu, či určování strategie během utkání.
Klíčová slova: Internet věcí; moderní technologie; tepová frekvence; sport; squash
Název práce: Internet of things and its use in sport
Autor(ka) práce: Jirka, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pavlíček, Antonín
Oponenti práce: Luc, Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on the Internet of things (IoT), which is recently one of the most important concept. In the teoretical part is the term defined and then briefly described its short history. There is a security discussed in details because it is a very frequent topic. Moreover, teoretical part analyzes options of using the Internet of things in various disciplines. Practical part is focused on using the Internet of things in sport. Author has developed specific methodology which uses IoT technology for measuring heart rates of squash players during the match. The output is the analysis and interpretation of data, which can be use by coaches to find out current physical conditions of their players. Also it can be the basis for changes in the training plan or determining the strategy during the match.
Klíčová slova: Internet of things; modern technology; heart rate; sport; squash

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 11. 2018
Datum podání práce: 28. 4. 2019
Datum obhajoby: 5. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67938/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: