Multikriteriální model informačních technologii a jejich dopad na pacienta v onkologii

Název práce: Multi-criteria model of information technologies and their impact on patient outcomes in oncology
Autor(ka) práce: Bača, Marián
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Karkošková, Soňa
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This Master's Thesis deals with the topic of improving patient outcomes in oncology care in the Czech Republic leveraging information technologies. The aim of this thesis is to create a multi-criteria model of information technologies which would fit into health care system in the Czech Republic considering the type of technology, its capabilities and its impact on patient and cancer stage. In order to achieve this goal, it is required to determine the level of impact of the proposed measures and the implementation feasibility in the Czech republic. This is intended to be done by two different methods. The output of the first method is the analysis and evaluation of the proposed technologies, their capabilities and their impact on a patient. The aim of the second method is to assess the implementation feasibility of the proposed technologies in the Czech Republic.
Klíčová slova: eHealth; cancer; health care; information technologies; model; oncology care
Název práce: Multikriteriální model informačních technologii a jejich dopad na pacienta v onkologii
Autor(ka) práce: Bača, Marián
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Potančok, Martin
Oponenti práce: Karkošková, Soňa
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zabývá tématem zlepšení pacientových výsledků v onkologické péči v České republice, a to použitím informačních technologií. Cílem práce je vytvořit multikriteriální model informačních technologií pro zdravotnický systém v České republice berouc do úvahy typ technologie, její schopnosti a související dopad na pacienta a fázi rakoviny. Aby bylo možné dosáhnout tohoto cíle, je potřebné zjistit úroveň dopadu navrhovaných opatření a proveditelnost implementace v prostředí České republiky. Toho je zamýšleno dosáhnout dvojím způsobem. Výstupem první metody je analýza současného stavu v České republice a hodnocení navržených technologií, jejich schopností a jejich dopadů na pacienta. Výstupem druhé metody je zhodnocení proveditelnosti implementace navržených technologií v České republice.
Klíčová slova: eHealth; informační technologie; model; onkologická péče; rakovina; zdravotnictví

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informační systémy a technologie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2018
Datum podání práce: 29. 4. 2019
Datum obhajoby: 4. 6. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/67053/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: