Filosofická východiska vybraných přístupů k umělé inteligenci – vtělená mysl a jazyk

Název práce: Filosofická východiska vybraných přístupů k umělé inteligenci – vtělená mysl a jazyk
Autor(ka) práce: Tomandl, Luboš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vacura, Miroslav
Oponenti práce: Pavlík, Ján
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Táto práce se zabývá filosofickými východisky několika vybraných přístupů k umělé inteligenci (UI). Cílem práce je vyzkoumat, zda větší zaměření na tělesnost a jazykovost lidského myšlení může nabídnout lepší východisko pro umělou inteligenci. Autor deklaruje badatelskou motivaci pro zkoumání UI, která nabízí dobrou možnost pro studium lidského myšlení. Práce nejdříve srovnává tradiční přístup k UI s filosofií René Descarta. Ukazuje, že tradiční UI staví na dualistickém rozdělení těla a mysli, které zavedl Descartes. Dále autor představuje přístup vtělené UI, tedy větev robotiky, kterou založil Rodney Brooks a která následně dala vzniknout reaktivním agentům. Ukazuje návaznost tohoto přístupu na fenomenologii 20. století, předně pak filosofiím Edmunda Husserla, Martina Heideggera a Maurice Merleau-Pontyho. V druhé části práce pak autor řeší otázku jazyka. Ukazuje, že tradiční UI přistupuje k myšlení jako logické struktuře, což odpovídá rané filosofii Ludwiga Wittgensteina a neopozitivistické škole. Jako zajímavé východisko pro další možný výzkum UI pak autor nabízí filosofické koncepty jazykových her pozdního Wittgensteina, hermeneutického přístupu k jazyku zastoupeného Hanse-Georga Gadamerem a dialogické filosofie Martina Bubera.
Klíčová slova: filosofie; jazyk; myšlení; tělesnost; umělá inteligence
Název práce: Philosophical foundations of selected approaches to the artificial intelligence - embodied mind and language
Autor(ka) práce: Tomandl, Luboš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vacura, Miroslav
Oponenti práce: Pavlík, Ján
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is dealing with question of philosophical roots of a few selected approaches to the artificial intelligence (AI). The goal of this thesis is to examine a question, whether bigger focus on embodiment and linguistic character of human thought can offer a better foundation for the artificial intelligence. Author declares his scholarly motivation for AI research, which offers a good option for studying human mind. The thesis first compares traditional approach to the AI with philosophy of René Descartes. It shows that traditional AI is founded on the basis of dualistic distinction between body and mind, which was proposed by Descartes. Then author introduces an approach of embodied AI, i.e. branch of robotics founded by Rodney Brooks. It latter was a starting point for reactive agents. The thesis shows connections between this approach and phenomenology of the 20th century, mainly then of Edmund Husserl Martin Heidegger and Maurice Merleau-Ponty. Second part of the thesis deals with question of language. It shows that traditional AI thinks of mind as logical structure, which corresponds with early philosophy of Ludwig Wittgenstein and the neopositivist school. Author then proposes as an interesting possibility for future AI research the philosophical concepts of language games of late Wittgenstein, hermeneutical approach to language represented by Hanse-Georg Gadamer, and dialogical philosophy of Martin Buber.
Klíčová slova: artificial intelligence; language; embodiment; philosophy; thought

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Kognitivní informatika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 9. 2018
Datum podání práce: 28. 4. 2019
Datum obhajoby: 28. 5. 2019
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/66968/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: