Národní kultura a její homogenita

Název práce: Národní kultura a její homogenita
Autor(ka) práce: Kogay, Yelena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Oponenti práce: Hiršová, Miloslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se věnuje národní kultuře v Kazachstánu a její homogenitě z hlediska národnosti. V teoretické části, jsou popsány definice kultury a kulturní dimenze od různých autorů. Pro základ výzkumné části, byly využité práce Hofstedeho. Výzkum je zaměřen na homogenitu národní kultury z hlediska národnosti a regionů. Výsledky výzkumu jsou diskutovány na konci práce.
Klíčová slova: Národní kultura; Hofstedeho dotazník; Kazachstán; kulturní dimenze
Název práce: National culture and its homogeneity
Autor(ka) práce: Kogay, Yelena
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Dvořák, Jiří
Oponenti práce: Hiršová, Miloslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis deals with the national culture in Kazakhstan. The theoretical part describes the definitions of culture and cultural dimensions defined by various authors. Hofstede’s method was chosen for the practical part. The research is focused on the homogeneity of national culture in terms of nationality and regions. The results of the research are discussed.
Klíčová slova: Hofstede's questionnaire; Kazakhstan; cultural dimension; National culture

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 3. 2018
Datum podání práce: 20. 4. 2020
Datum obhajoby: 29. 1. 2020
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65534/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: